Coding นโยบายวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) และ การเขียนโค้ด (Coding) ของประเทศไทย

Coding นโยบายวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) และ การเขียนโค้ด (Coding) ของประเทศไทย

Coding นโยบายวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) และ การเขียนโค้ด (Coding) ของประเทศไทย นโยบายวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) และ การเขียนโค้ด (Coding) ของประเทศไทยวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) เป็นรากฐานสำคัญของทุกอาชีพเมื่อเศรษฐกิจเข้าสู่ยุคดิจิทัล ทุกคนควรจำเป็นต้องมีความรู้ด้านโลกสมัยใหม่ การเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ไม่ได้เป็นเพียงการเรียนเขียนโปรแกรมเท่านั้น แต่จะต้องมีการใช้ความคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) ซึ่งเป็นวิธีคิดและแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์ สามารถใช้จินตนาการมองปัญหาด้วยความคิดเชิง jumbo jili นามธรรม ซึ่งจะทำให้เห็นแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและมีลำดับวิธีคิด โดยวิธีคิดแบบวิทยาการคำนวณนี้ไม่ใช่เพียงแค่การเขียนโปรแกรม…
เครื่องมือจัดการคุณภาพพื้นฐาน 7 แบบ (The 7 Basic QC Tools)

เครื่องมือจัดการคุณภาพพื้นฐาน 7 แบบ (The 7 Basic QC Tools)

Tool เครื่องมือจัดการคุณภาพพื้นฐาน 7 แบบ (The 7 Basic QC Tools)เครื่องมือจัดการคุณภาพพื้นฐาน 7 แบบ (The 7 Basic QC Tools)ประวัติ ค.ศ. 1946 JUSE หรือ Union of Japanese Scientists and Engineers ได้ถูกก่อตั้งขึ้นพร้อม ๆ กับการจัดตั้งกลุ่ม Quality…
Cloud รวมความรู้ในเรื่องการประมวลผลบนระบบคลาวด์ (Cloud Computing)

Cloud รวมความรู้ในเรื่องการประมวลผลบนระบบคลาวด์ (Cloud Computing)

บทที่ 1 รู้จักกับ การประมวลผลบนระบบคลาวด์ (Cloud Computing) การประมวลผลบนระบบคลาวด์ (Cloud Computing) หมายถึง ระบบประมวลผลแบบหนึ่ง ภายใต้แนวคิดการใช้งานทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารจำนวนมหาศาลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบของสาธารณูปโภคโดยมองทรัพยากรเหล่านั้น เช่น เซิร์ฟเวอร์ เครือข่าย และซอฟต์แวร์ ในรูปแบบเสมือนที่สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้ใช้งานได้โดยง่าย คน jumbo jili ทั่วไปรู้จักในฐานะของการใช้งานเก็บข้อมูลส่วนตัวไว้กับผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลอย่าง Dropbox หรือGoogleDocs ผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตโน๊ตบุ๊ค หรือ สมาร์ทโฟน การประมวลผลบนระบบคลาวด์ (Cloud…
Cloud ประโยชน์ของการใช้ Cloud Computing

Cloud ประโยชน์ของการใช้ Cloud Computing

Cloud ประโยชน์ของการใช้ Cloud Computingหลายครั้งที่เรามักจะเจอคำถามที่ว่า Cloud Computing มีประโยชน์ด้านไหน ดีหรือมีประโยขน์อย่างไรไม่ว่าจะเป็นต่อตนเองหรือต่อธุรกิจในองค์กร มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรบ้าง จะพบว่า ระบบ Cloud Computing มีข้อดีในหลายด้าน เช่น เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร แนวโน้มของการใช้ข้อมูลที่ทวีเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร โดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ต้องมีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลภายในองค์กรเหล่านั้น ซึ่ง Cloud Computing เข้ามาตอบโจทย์ของการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการข้อมูลได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีความยืดหยุ่นตามความต้องการใช้ งานจริง การเข้าถึงข้อมูลองค์กรได้รวดเร็ว โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ที่มีสาขากระจายอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ การเปลี่ยนมาใช้บริการ Cloud…
Cloud รูปแบบการใช้บริการ Cloud Computing

Cloud รูปแบบการใช้บริการ Cloud Computing

Cloud รูปแบบการใช้บริการ Cloud Computing รูปแบบการให้บริการ Cloud Computing มี 4 รูปแบบ ดังนี้1 . การให้บริการระบบคลาวด์ (Public cloud) เป็นการให้บริการในรูปแบบเปิดกว้าง ที่เปิดให้ผู้เข้าใช้บริการสามารถเข้าจากที่ใดก็ได้ โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตซึ่ง Public Cloud นั้น เหมาะกับการให้บริการด้าน Web Application ด้านข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานหรือ Website, Application, Service ที่ให้ข้อมูลทั่วไป สามารถเปิดเผยได้และมีผู้ใช้งานจากหลากหลายเครือข่าย…
Cloud ประเภทของการให้บริการการประมวลผลบนระบบคลาวด์ Cloud Computing

Cloud ประเภทของการให้บริการการประมวลผลบนระบบคลาวด์ Cloud Computing

Cloud ประเภทของการให้บริการการประมวลผลบนระบบคลาวด์ Cloud Computingประเภทของการให้บริการการประมวลผลบนระบบคลาวด์ Cloud Computing การประมวลผลระบบคลาวด์ช่วยให้นักพัฒนาหรือและแผนกไอที สามารถพุ่งความสนใจไปยังสิ่งที่สำคัญที่สุดและเลี่ยงการทำงานที่ซ้ำ ๆ ไม่จำเป็น เช่น อย่างการจัดซื้อจัดหาระบบ การบำรุงรักษา และการวางแผนพัฒนาและขยายเพิ่มความจุความเร็วหรือความสามารถต่าง ๆ เมื่อมีการใช้ระบบประมวลผลระบบคลาวด์ได้รับความนิยมมากขึ้น ก็เริ่มมีโมเดลและกลยุทธ์การปรับใช้แบบต่าง ๆ ที่ให้บริการหลากหลายแบบมากขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถบรรลุความต้องการของตนได้อย่างเหมาะสม บริการระบบคลาวด์ jumbo jili แต่ละประเภทมีวิธีการใช้แต่ละแบบต่างกัน โดยจะเน้นบริการผู้ใช้งานให้สามารถทำการควบคุมการใช้งาน สร้างความยืดหยุ่น และการจัดการในระดับที่ต่างกัน ควรที่ผู้ใช้จะทำความเข้าใจถึงความแตกต่างในการให้บริการที่มี และเข้าใจในจุดประสงค์ที่มีให้บริการ โดยเลือกกลยุทธ์การปรับใช้ว่ามีสิ่งใดบ้างที่เหมาะสมนำมาใช้งานได้…
Cloud คุณสมบัติของบริการ Cloud Computing

Cloud คุณสมบัติของบริการ Cloud Computing

Cloud คุณสมบัติของบริการ Cloud Computingการประมวลผลแบบเครือข่ายเสมือน (Cloud Computing) เป็นการทำงานผ่านศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) ในลักษณะการทำงานโดยใช้การรวมทรัพยากรมาแชร์ร่วมกันเช่น การประมวลผล การจัดเก็บ การจัดการข้อมูล และระบบเชื่อมโยงออนไลน์ โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสม มีความยืดหยุ่น ทำได้อย่างรวดเร็ว คุ้มค่าในราคาที่ถูก และสามารถเข้าถึงข้อมูลบน Cloud จากที่ไหนก็ได้ เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรของระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุด แนวคิดของระบบ Cloud Computing ควรประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ (Server) พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Storage)…
Cloud ข้อควรระวังในการใช้ Cloud Computing

Cloud ข้อควรระวังในการใช้ Cloud Computing

มีการกล่าวถึงข้อดีของระบบ Cloud Computing และเทคโนโลยีในงานด้าน Cloud Computing กันมากทำให้มีข้อสงสัยตามมาว่าแล้วระบบนี้จะข้อเสียหรือข้อควระวังอะไรบ้าง ที่เราจะต้องนำมาพิจารณาในการตัดสินใจที่จะเลือกใช้ระบบไหน อาจสรุปข้อเสียหรือข้อควรระวัง ได้เป็น ความมั่นคงปลอดภัย (Security aspects) สำหรับประเด็นด้านตวามมั่นคงปลอดภัยบนระบบ Cloud Computiทg ที่ผู้ใช้งานควรระวัง คือ การขาดการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม (Lack of security) ซึ่งอาจจะส่งผลทำให้เกิดการสูญหายของข้อมูล (Data loss) รวมถึงกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Regulatory) เนื่องจากการทำงานบนระบบ Cloud Computing…
10 อันดับ ดีลซื้อกิจการบริษัท Tech ที่มีมูลค่าสูงสุดในประวัติศาสตร์

10 อันดับ ดีลซื้อกิจการบริษัท Tech ที่มีมูลค่าสูงสุดในประวัติศาสตร์

10 อันดับ ดีลซื้อกิจการบริษัท Tech ที่มีมูลค่าสูงสุดในประวัติศาสตร์จากดีล Salesforce ประกาศซื้อกิจการ Slack ด้วยมูลค่าสูงถึง 27,700 ล้านดอลลาร์ ทำให้เป็นเป็นหนึ่งในดีลซื้อกิจการของบริษัทเทคโนโลยี ที่มีมูลค่าซื้อขายสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ดีลหนึ่ง โดยอยู่ในลำดับที่ 8 ข่าวนี้รวบรวม 10 อันดับแรก ของดีลซื้อกิจการกันในกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีที่มีมูลค่าสูงสุด ที่น่าสนใจคือดีลขนาดใหญ่ระดับเกิน 20,000 ล้านดอลลาร์ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นหลังปี 2015 เป็นต้นมา jumbo jili 1.Dell ซื้อ EMC…