พาเดินงาน Autodesk ชมการใช้เทคโนโลยี Maker และ VR กับภาคอุตสาหกรรมไทย

พาเดินงาน Autodesk ชมการใช้เทคโนโลยี Maker และ VR กับภาคอุตสาหกรรมไทย

พาเดินงาน Autodesk ชมการใช้เทคโนโลยี Maker และ VR กับภาคอุตสาหกรรมไทย Autodesk บริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ออกแบบสามมิติ จัดกิจกรรม University Asean ที่โรงแรมเซนทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ เมื่อวานนี้ (16 มิ.ย.) โชว์นวัตกรรม เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์คอลเลคชั่น jumbo jili ใหม่พร้อมทั้งเผยความคืบหน้าในประเทศไทย ด้วยการทำ MOU กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตั้งเป้าจัดตั้ง Digital…
Data Analytics ระดับในการวิเคราะห์ข้อมูล (Level of data analytics)

Data Analytics ระดับในการวิเคราะห์ข้อมูล (Level of data analytics)

ระดับในการวิเคราะห์ข้อมูล (Level of data analytics) กระบวนการคัดเลือก (Query Processing)• การเลือก แถว (rows), คอลัมภ์ (columns), การจับคู่ (join), การจัดกลุ่ม (group), หรือการจัดเรียง (sort) เป็นต้น เช่น SQL• การค้นหาตามต้องการและการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม (Large queries need optimization) jumbo jili การประมวลผลแบบสอบถาม…
Data Analytics กระบวนการค้นพบความรู้ในการวิเคราะห์ฐานข้อมูล

Data Analytics กระบวนการค้นพบความรู้ในการวิเคราะห์ฐานข้อมูล

กระบวนการค้นพบความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (Knowledge Discovery in Databases Process: KDD) คือ องค์ความรู้ (knowledge extraction) ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล (Data) โดยใช้กระบวนการค้นหาและแยกข้อมูลคัดเลือกเอาข้อมูลที่มีประโยชน์ ออกจากเอกสารหรือข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กระบวนการนี้จะทำการค้นหาลักษณะแฝงของข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มข้อมูลจํานวนมาก ซึ่งอาจเรียกว่าการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) เป็นกระบวนการที่สําคัญในการค้นหาลักษณะที่น่าสนใจของข้อมูล เช่น ลักษณธของข้อมูลที่มี รูปแบบความสัมพันธ์ การจัดตำแหน่งข้อมูล jumbo jili การรวมกลุ่มและการกระจายตัว การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างข้อมูลที่มี…
Computer Network / ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Computer Network / ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) คือ การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปเข้าด้วยกันด้วยสายเคเบิลหรือสื่ออื่นๆ ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถติดต่อสื่อสารรับส่งข้อมูลระหว่างกันได้ กรณีที่มีการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางเรียกคอมพิวเตอร์ที่เป็นศูนย์กลางว่า โฮสต์ (Host) และเรียกคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่เข้ามาเชื่อมต่อว่า ไคลเอนต์ (Client/Terminal) jumbo jili ระบบเครือข่าย (Network) ใช้ในการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าหากันเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร สามารถเชื่อมโยงส่งข้อมูลทั้งระยะใกล้ภายในอาคารหรือระยะไกลออกสู่ภายนอกออกไปภายนอกอาคาร จนถึงข้ามระหว่างเมืองไปทั่วทั้งโลก การเชื่อมโยงจะทำให้สามารถส่งข้อมูลแลกเปลี่ยนร่วมกันทั้งข้อความ รูปภาพ หรือเสียงเป็นต้น ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการใช้รูปแบบของระบบเครือข่ายแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ LAN…
Coding นโยบายวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) และ การเขียนโค้ด (Coding) ของประเทศไทย

Coding นโยบายวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) และ การเขียนโค้ด (Coding) ของประเทศไทย

Coding นโยบายวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) และ การเขียนโค้ด (Coding) ของประเทศไทย นโยบายวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) และ การเขียนโค้ด (Coding) ของประเทศไทยวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) เป็นรากฐานสำคัญของทุกอาชีพเมื่อเศรษฐกิจเข้าสู่ยุคดิจิทัล ทุกคนควรจำเป็นต้องมีความรู้ด้านโลกสมัยใหม่ การเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ไม่ได้เป็นเพียงการเรียนเขียนโปรแกรมเท่านั้น แต่จะต้องมีการใช้ความคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) ซึ่งเป็นวิธีคิดและแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์ สามารถใช้จินตนาการมองปัญหาด้วยความคิดเชิง jumbo jili นามธรรม ซึ่งจะทำให้เห็นแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและมีลำดับวิธีคิด โดยวิธีคิดแบบวิทยาการคำนวณนี้ไม่ใช่เพียงแค่การเขียนโปรแกรม…
การบริหารงานไคเซ็น (Kaizen)

การบริหารงานไคเซ็น (Kaizen)

การบริหารงานไคเซ็น (Kaizen) ไคเซ็น หมายถึง กลยุทธ์การบริหารงานแบบญี่ปุ่น (Kaizen) เป็นภาษาญี่ปุ่น แปลว่า การปรับปรุง (Improvement) เป็นแนวคิดที่ทำใช้ในการบริหารการจัดการมีประสิทธิผล โดยมุ่งปรับปรุงวิธีการส่วนร่วมของพนักงานทุกคน บุคลากรทุกระดับ ร่วมกันแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติเกิดจากการบริหาร ที่ประสบปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างทศวรรษที่ 1980 และทศวรรษที่ 1990 บริษัทที่ประสบความสำเร็จมักนำเอาแนวคิดของไคเซ็นคือการยอมรับว่าการบริหารให้ประสบผลสำเร็จจะต้องแสวงหาวิธีการที่จะทำให้ลูกค้าพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี เป็นกลยุทธ์ในการปรับปรุงที่มุ่งที่ตัวลูกค้า jumbo jili นอกจากนี้แนวคิดไคเซ็นยังขยายขอบข่ายออกไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับนายจ้างด้วยในด้านการผลิต การตลาด การจัดจำหน่าย…
ปรับตัวและรับมืออย่างไรในยุคอุตสาหกรรม 4.0

ปรับตัวและรับมืออย่างไรในยุคอุตสาหกรรม 4.0

ปรับตัวและรับมืออย่างไรในยุคอุตสาหกรรม 4.0ในฉบับที่ผ่านมาเรากล่าวถึงโลกของอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ปัจจุบันทุกประเทศมีการเชื่อมต่อกันอย่างไร้พรมแดนในทุกมิติ ทั้งความร่วมมือทางการค้า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม หลายประเทศจำเป็นต้องปรับตัวสู่การพัฒนาในยุคอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของตนเองภายใต้การแข่งขันที่รุนแรงและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา jumbo jili ประเทศไทยอาจต้องใช้ระยะเวลาในการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 เนื่องจากยังไม่สามารถผลิตเทคโนโลยีได้เอง แม้จะมีการวิจัยและพัฒนาจำนวนมากแต่ยังไม่สามารถนำมาปรับใช้ได้อย่างเต็มรูปแบบ และไม่สามารถนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงได้ เราควรเปลี่ยนวิธีคิดใหม่โดยมองให้ออกว่า โลกในวันนี้มีเทคโนโลยีอะไรที่จะนำมาใช้กับการผลิตของเราได้บ้าง จำเป็นแค่ไหนในการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิต เราจะขับเคลื่อนศักยภาพของประเทศไปสู่การเป็นผู้ผลิตสินค้าระดับโลกได้แค่ไหน มองการผลิตสินค้าสำหรับการบริโภคของคนทั่วโลก โดยหาว่าตัวเองเก่งหรือเหมาะสมกับธุรกิจอะไร และจะสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร ภาครัฐและภาคธุรกิจควรต้องเตรียมพร้อมรับมือในการปฏิรูปอุตสาหกรรมครั้งนี้ร่วมกัน ภาครัฐ…
อุตสาหกรรม 4.0 ขับเคลื่อนอนาคตไทย (Thailand Industry 4.0 : “CHANGE to SHIFT”)

อุตสาหกรรม 4.0 ขับเคลื่อนอนาคตไทย (Thailand Industry 4.0 : “CHANGE to SHIFT”)

อุตสาหกรรม 4.0 ขับเคลื่อนอนาคตไทย (Thailand Industry 4.0 : "CHANGE to SHIFT")ในปีที่ผ่านมา กระทรวงอุตสาหกรรมเห็นว่าการจัดงานดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อทั้งภาคธุรกิจและภาคประชาชน รวมทั้งยังเป็นเวทีสำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรมในการสื่อสารและเผยแพร่องค์ jumbo jili ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและประชาชนผู้สนใจทั่วไป ในปีนี้จึงมีการจัดงาน Thailand Industry Expo ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ทั้งนี้ เพื่อสะท้อนถึงความสำคัญที่ภาคอุตสาหกรรมไทยต้องมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงเพื่อการยกระดับและก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 โดยงานดังกล่าวจะเป็นเวทีในการส่งเสริมและสนับสนุนการ สล็อต ขับเคลื่อนนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ตามทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย…
Industry 4.0 Readiness แบบตรวจสอบความพร้อมสำหรับอุตสาหกรรม 4.0

Industry 4.0 Readiness แบบตรวจสอบความพร้อมสำหรับอุตสาหกรรม 4.0

การตรวจสอบความพร้อมสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0 Readiness) จากที่ผ่านมาได้กล่าวถึงอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) กันมากมาย และเมื่อรัฐบาลไทยได้นำเอาคำว่า 4.0 มาใช้ในการตั้งเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ โดยประกาศจะนำพาประเทศและเศรษฐกิจก้าวไปสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ทำให้หลายบริษัทหรือหน่วยงานต่างก็แข่งขันกันกำหนดเป้าหมายองค์กรโดยใช้ 4.0 ต่อท้ายกันเต็มไปหมด เกิดปัญหาว่าความเข้าใจในนิยามหรือเป้าหมายในคำว่า 4.0 ที่มีนั้น เป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่มีการกำหนดรูปแบบนิยามคำว่า อุตสาหกรรม 4.0 ไว้ชัดเจนเพียงไร jumbo jili ในที่นี้จะขอยกแนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 โดยอ้างอิงแนวคิดจากของ…
การเตรียมพร้อมของภาคอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ยุค Industry 4.0

การเตรียมพร้อมของภาคอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ยุค Industry 4.0

การเตรียมพร้อมของภาคอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ยุค Industry 4.0 จุดเด่นที่สำคัญในยุคนี้คือ ความสามารถในการเชื่อมต่อความต้องการของผู้บริโภคแต่ละรายเข้ากับกระบวนการผลิตสินค้าได้โดยตรง ทำให้สามารถผลิตสินค้าหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันตาม jumbo jili ความต้องการเฉพาะของผู้บริโภคแต่ละราย การบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนนับตั้งแต่กระบวนการสั่งซื้อ การนำเข้าวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การจัดเก็บ จนกระทั่งจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้า มีส่วนสำคัญที่จะช่วยยกระดับความสามารถขององค์กร รองรับการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ได้ ทุกองค์กรควรเริ่มที่จะต้องเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยเริ่มดำเนินการดังนี้ สล็อต กำหนดเป้าหมาย นโยบาย แนวทางในการพัฒนาองค์กร เพื่อมุ่งสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0กำหนดแผนการปรับโครงสร้างองค์กร เพิ่มการสร้างความร่วมมือกับทุกฝ่ายทั้งในระดับองค์กรและซัพพลายเชน รองรับการทำงานที่จะเกิดขึ้นในรูปแบบใหม่ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สามารถเชื่อมโยงและติดตามตรวจสอบต่อเนื่องได้ทั้งระบบ ตั้งแต่วัตถุดิบจากผู้ขายที่ต้นน้ำ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ส่งมอบแก่ลูกค้าหรือผู้ใช้ที่ปลายน้ำ…