Tool เครื่องมือในการบริหารจัดการคุณภาพ (Tools for quality management) รวมข้อมูล

Tool เครื่องมือในการบริหารจัดการคุณภาพ (Tools for quality management) รวมข้อมูล
เครื่องมือ (Instrument) หมายถึง สิ่งที่ใช้วัดแปรเพื่อให้ได้ผลการวัด ข้อมูลในเครื่องมือจะมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ คำถามเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ตอบ เป้าหมายสิ่งที่ต้องการรู้หรือวัด ต้องกำหนดรูปแบบคำถามที่ต้องการใช้ในเครื่องมือให้เหมาะสม

เครื่องมือการบริหารจัดการคุณภาพ (Tools for quality management) เป็นวิธีการปฏิบัติที่นำไปใช้ในการติดตามการทำงานหรือตรวจสอบการปฏิบัติที่สำคัญ เป็นวิธีการที่จะทำให้เราสามารถทราบสถานะปัจุบัน ปัญหาหรือช่องว่างที่มี (Gap) เพื่อนำมาทำการปรับปรุงคุณภาพ ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดการไปในทางที่ดีขึ้น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการมีหลากหลายแบบแบ่งออกไป

jumbo jili

ตามงานที่ต้องทำ วิธีการเก็บข้อมูลขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและการเลือกใช้การเก็บข้อมูลมีวิธีการเก็บ ปัญหาในการบริหารและจัดการในองค์การสามารถทำการแก้ไขได้ ด้วยการใช้เครื่องมือการจัดการคุณภาพมาประเมินผลและนำไปวางแผนปรับปรุงการทำงาน องค์การทุกที่จึงควรจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดเครื่องมือที่มี และเลือกนำมาใช้ให้เหมาะสม เช่น

 • แบบบันทึกรายการ (Record) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกตามรายการที่ได้มีการกำหนดไว้
 • แบบตรวจสอบรายการ (Checking) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายการในสถานการณ์ที่กำหนดไว้
 • แบบทดสอบ (Testing) เป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของบุคคลที่ทำการทดสอบในสภาพแวดล้อมที่กำหนด
 • แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามให้กลุ่มเป้าหมายได้ตอบ
 • แบบสัมภาษณ์ (Interview) เป็นการเก็บข้อมูลโดยอาศัยการสัมภาษณ์ระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์
 • แบบสังเกต (Observation) เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูล โดยการสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย

สล็อต

เครื่องมือที่เรามักพบในการนำมาใช้เพื่อการบริหารจัดการที่พบ ได้แก่

 1. เครื่องมือในงานด้านการผลิต
 • เครื่องมือในที่ใช้ วางแผนกิจกรรมและเวลาของโครงการ (Tools for planning activities and project times)
 • เครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงในโช่อุปทาน (New Tool for Managing Risk in Supply Chain)
 • เครื่องมือแผนภาพเต่า (Turtle Diagram)
 • เครื่องมือจัดการคุณภาพพื้นฐาน 7 แบบ (The 7 Basic QC Tools)
 • หลักการพาเรโต (Pareto: 80/20)
 • แผนภูมิก้างปลา (Fishbone Diagram) หรือ แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause-and-Effect Diagram)
 • Tool แผนผังการกระจาย (Scatter Diagram)
 • Tool แผนผังกระบวนการ (Flow Charts)
 • Tool แบบกราฟฮีสโตแกรม (Histogram)

สล็อตออนไลน์

 1. แผนภูมิแจงนับ (Tally Chart)
 2. แผนภูมิการควบคุม (Control Chart)
 3. การจัดชั้นภูมิ (Stratifiction)
 • เครื่องมือจัดการคุณภาพใหม่ 7 แบบ (The 7 New QC Tools)
 • กุญแจไขความสำเร็จโครงการของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) 7 ขั้นตอน
 • วิถีแห่งโตโยต้า (The Toyota Way)
 • Balanced Scorecard (การประเมินผลงานขององค์กรแบบดุลยภาพ โดยการวัดศักยภาพ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการและประสิทธิภาพการทำงาน ด้านการเรียนรู้และการเติบโต)
 • Benchmarking (การเปรียบเทียบสมรรถนะ)
 • Change Management Programs (การบริหารความเปลี่ยนแปลง)
 • Complexity Reduction (การลดความซ้ำซ้อน)
 • Core Competencies (สมรรถนะหลักขององค์กร)

jumboslot

 • Decision Rights Tools (เครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจ)
 • Employee Engagement Surveys (การสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร)
 • Mergers and Acquisitions (การควบรวมกิจการ)
 • Mission and Vision Management (การบริหารจัดการวิสัยทัศน์พันธกิจ)
 • Organizational Time Management (การบริหารจัดการเวลาขององค์กร)
 • Outsourcing (การจ้างผู้อื่นให้ทำหน้าที่หรือกระบวนการทางธุรกิจแทน)
 • Scenario and Contingency Planning (การวางแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ)
 • Strategic Alliances (พันธมิตรเชิงกลยุทธ์)
 • Strategic Planning (การวางแผนเชิงกลยุทธ์)
 • Supply Chain Management (การจัดการห่วงโซ่อุปทาน)
 • Total Quality Management (การบริหารคุณภาพโดยรวมทั่วทั้งองค์กร)
 • Zero-based Budgeting (การจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์)

slot

 1. เครื่องมือในงานด้านการตลาด
 • Price Optimization Models (รูปแบบของการใช้ราคาที่เหมาะสม)
 • Satisfaction and Loyalty Management (การจัดการความภักดีและความพึงพอใจ)
 • Customer Relationship Management (การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์)
 • Customer Segmentation (การจัดกลุ่มผู้รับบริการ หรือการจำแนกกลุ่มลูกค้า)
 • Big Data Analytics (การวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาล เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ)
 1. เครื่องมือในงานด้านการคิดค้นนวัตกรรม
 • Digital Transformation (การปรับเปลี่ยนเพื่อพลิกโอกาสธุรกิจด้วยดิจิทัล)
 • Disruptive Innovation Labs (การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมอย่างพลิกผัน)
 • Business Process Reengineering (การปรับรื้อระบบกระบวนการทางธุรกิจ)
  เรียนรู้เพิ่มเติม ข้อมูลแน่นสำหรับนักลงทุน