Cloud รูปแบบการใช้บริการ Cloud Computing

Cloud รูปแบบการใช้บริการ Cloud Computing

รูปแบบการให้บริการ Cloud Computing มี 4 รูปแบบ ดังนี้
1 . การให้บริการระบบคลาวด์ (Public cloud) เป็นการให้บริการในรูปแบบเปิดกว้าง ที่เปิดให้ผู้เข้าใช้บริการสามารถเข้าจากที่ใดก็ได้ โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตซึ่ง Public Cloud นั้น เหมาะกับการให้บริการด้าน Web Application ด้านข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานหรือ Website, Application, Service ที่ให้ข้อมูลทั่วไป สามารถเปิดเผยได้และมีผู้ใช้งานจากหลากหลายเครือข่าย

jumbo jili

แอปพลิเคชันบนระบบคลาวด์เป็นแอปที่ใช้งานบนระบบคลาวด์อย่างเต็มรูปแบบ และทุกส่วนของแอปพลิเคชันจะทำงานบนระบบคลาวด์ แอปพลิเคชันต่างๆ ที่อยู่บนระบบคลาวด์มีทั้งแบบที่สร้างขึ้นบนระบบคลาวด์ กับแบบที่ย้ายมาจากโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากข้อดีของการประมวลผลระบบคลาวด์ เราสามารถสร้างแอปพลิเคชันบนระบบคลาวด์ได้บนชิ้นส่วนโครงสร้างพื้นฐานระดับล่าง หรือสร้างโดยใช้บริการระดับสูงที่มี Abstraction จากข้อกำหนดด้านการจัดการ การวางสถาปัตยกรรม และการปรับขนาดของโครงสร้างพื้นฐานหลัก

สล็อต

  1. การให้บริการระบบในพื้นที่ส่วนตัว (Private cloud) เป็นการให้บริการในรูปแบบที่ใช้ภายในพื้นที่ที่กำหนดและดูแลโดยองค์กรเอง บริษัทหรือหน่วยงานสร้างขึ้นมาเพื่อมาไว้ใช้งาน โดยมีการกำหนดบุคคลหรือเครือข่ายในการเข้าใช้งาน ซึ่งผู้ให้บริการจะมีหน้าที่ติดตั้ง Setup และ Support เท่านั้น ส่วนผู้ใช้บริการจะเป็นผู้ควบคุมและจัดการระบบ สามารถปรับเปลี่ยนระบบและพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ได้เอง โดยระบบเก็บข้อมูลและ Network จะถูกจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยที่ Data Center เช่น ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ ระบบบัญชีภายในบริษัท เป็นต้น บางครั้งการให้บริการระบบในพื้นที่ส่วนตัวอาจจะไม่ได้มีประโยชน์สูงสุดในอย่างที่การประมวลผลระบบคลาวด์ควรมี แต่บางครั้งการปรับใช้ระบบนี้ก็ยังจำเป็นที่ต้องมี เพราะมีหากต้องการความสามารถในการจัดการ

สล็อตออนไลน์

หรือส่งมอบบริการที่มีรูปแบบเฉพาะ ในกรณีส่วนใหญ่แล้วโมเดลการปรับใช้นี้จะมีลักษณะเหมือนกับโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีแบบเก่า แต่มีการปรับปรุงยกระดับโดยนำเทคโนโลยีการจำลองเสมือน (VMW) และการจัดการแอปพลิเคชันมาใช้ช่วยในการจัดการเพื่อพยายามเพิ่มการใช้ทรัพยากรให้มากขึ้น

  1. การให้บริการระบบแบบผสม (Hybrid cloud) การปรับใช้แบบไฮบริดเป็นวิธีหนึ่งในการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานและแอปพลิเคชันระหว่างทรัพยากรบนระบบคลาวด์และทรัพยากรที่มีอยู่ซึ่งไม่ได้อยู่บนระบบคลาวด์ เป็นการให้บริการในรูปแบบที่มีการเชื่อมโยงระหว่าง Private Cloud และ Public Cloud เพื่อความสะดวกในการใช้งาน หรือเพื่อจุดประสงค์บางอย่าง ที่ต้องการความสะดวกและ

jumboslot

ความปลอดภัยของข้อมูล เช่น ระบบขายของออนไลน์ ที่มีหน้าร้านออนไลน์บน Public Cloud และเชื่อมโยงกับระบบ Stock สินค้าบน Private Cloud เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับระบบมากขึ้น รูปแบบทั่วไปของการปรับใช้แบบไฮบริดคือ ระหว่างระบบคลาวด์กับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่แล้วในสถานที่ ซึ่งเชื่อมต่อกันเพื่อขยายและเพิ่มขนาดของโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรไปยังระบบคลาวด์ และเชื่อมต่อทรัพยากรระบบคลาวด์เข้ากับระบบภายในไปพร้อมกัน

slot

  1. Community cloud เป็นการให้บริการในรูปแบบที่มี 2 ระบบ หรือมากกว่า 2 ระบบ มาทำการเชื่อมต่อกัน หรือมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ซึ่งส่วนใหญ่มีการให้บริการแบบเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือแชร์ข้อมูลระหว่างกันเช่น ข้อมูลระหว่างผู้ป่วยที่แชร์ระหว่างโรงพยาบาลเพื่อประโยชน์ด้านการแพทย์ เป็นต้น เรียนรู้เพิ่มเติม ข้อมูลแน่นสำหรับนักลงทุน