Cloud ประเภทของการให้บริการการประมวลผลบนระบบคลาวด์ Cloud Computing

Cloud ประเภทของการให้บริการการประมวลผลบนระบบคลาวด์ Cloud Computing
ประเภทของการให้บริการการประมวลผลบนระบบคลาวด์ Cloud Computing การประมวลผลระบบคลาวด์ช่วยให้นักพัฒนาหรือและแผนกไอที สามารถพุ่งความสนใจไปยังสิ่งที่สำคัญที่สุดและเลี่ยงการทำงานที่ซ้ำ ๆ ไม่จำเป็น เช่น อย่างการจัดซื้อจัดหาระบบ การบำรุงรักษา และการวางแผนพัฒนาและขยายเพิ่มความจุความเร็วหรือความสามารถต่าง ๆ เมื่อมีการใช้ระบบประมวลผลระบบคลาวด์ได้รับความนิยมมากขึ้น ก็เริ่มมีโมเดลและกลยุทธ์การปรับใช้แบบต่าง ๆ ที่ให้บริการหลากหลายแบบมากขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถบรรลุความต้องการของตนได้อย่างเหมาะสม บริการระบบคลาวด์

jumbo jili

แต่ละประเภทมีวิธีการใช้แต่ละแบบต่างกัน โดยจะเน้นบริการผู้ใช้งานให้สามารถทำการควบคุมการใช้งาน สร้างความยืดหยุ่น และการจัดการในระดับที่ต่างกัน ควรที่ผู้ใช้จะทำความเข้าใจถึงความแตกต่างในการให้บริการที่มี และเข้าใจในจุดประสงค์ที่มีให้บริการ โดยเลือกกลยุทธ์การปรับใช้ว่ามีสิ่งใดบ้างที่เหมาะสมนำมาใช้งานได้ ผู้ใช้สามารถตัดสินใจได้ว่าบริการแบบใดที่เหมาะกับความต้องการของตน โมเดลหลักของการประมวลผลบนระบบคลาวด์ในปัจจุบันที่พบมีทั้งหมด 3 แบบ โดยแต่ละโมเดลจะมีความสามารถและให้บริการที่แตกต่างกัน ดังนี้

 • การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure as a Service: IaaS) หมายถึง การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure as a Service: IaaS) เป็นการให้บริการเฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน มีประโยชน์ในการประมวลผลทรัพยากรจำนวนมาก

สล็อต

 • การให้บริการแพลตฟอร์ม (Cloud Platform as a Service: PaaS) หมายถึง การให้บริการแพลทฟอร์ม (Platform as a Service: PaaS) เป็นการประมวลผลซึ่งมีระบบปฏิบัติการ และการสนับสนุนเว็บแอปพลิเคชันเข้ามาร่วมด้วย
 • การให้บริการซอฟต์แวร์ (Software as a Service; SaaS) หมายถึง การให้บริการซอฟต์แวร์ (Software as a Service: SaaS) จะให้บริการการประมวลผลแอปพลิเคชันที่แม่ข่ายของผู้ให้บริการ และเปิดให้การบริการทางด้านซอฟแวร์ต่างๆ
 • การให้บริการระบบจัดเก็บข้อมูล หรือ data Storage as a Service (dSaaS) หมายถึง ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ไม่จำกัด รองรับการสืบค้นและการจัดการข้อมูลขั้นสูง

สล็อตออนไลน์

 • การให้บริการร่วมรวมลำดับความเชื่อมโยง หรือ Composite Service (CaaS) หมายถึง ส่วนทำหน้าที่รวมโปรแกรมประยุกต์ หรือจัดลำดับการเชื่อมโยงแบบ workflow ข้ามเครือข่าย รวมถึงการจัดการด้านความปลอดภัย

Cloud ข้อดีและข้อเสียของ Cloud Computing
ข้อดี Cloud Computing

 1. ลดต้นทุนค่าดูแลเรื่องทรัพยากรคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา
 2. ลดความเสี่ยงจากการเริ่มต้นหรือทดลองโครงการ

jumboslot

 1. สามารถสร้างระบบใหม่ขึ้นมาใช้ได้ในเวลาอันรวดเร็ว
 2. มีความยืดหยุ่นในการเพิ่มลดระบบตามความต้องการ
 3. ได้เครื่องแม่ข่ายที่มีประสิทธิภาพ มีระบบสำรองข้อมูลที่ดี มีเครือข่ายความเร็วสูง
 4. มีผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ดูแลระบบ

ข้อเสีย Cloud Computing

 1. เนื่องจากเป็นการใช้ทรัพยากรที่มาจากหลายที่หลายแห่งทำให้อาจมีปัญหา ในเรื่องของความต่อเนื่องและความเร็วในการเข้าทรัพยากรมากกว่าการใช้บริการ Host ที่ Local หรืออยู่ภายในองค์การของเราเอง

slot

 1. ยังไม่มีการรับประกันในการทำงานอย่างต่อเนื่องของระบบและความปลอดภัยของข้อมูล
 2. ความไม่มีมาตรฐานของ Platform ทำให้ลูกค้ามีข้อจำกัดสำหรับตัวเลือกในการพัฒนาหรือติดตั้งระบบ
 3. บุคลากรภายในหน่วยงานของรัฐ ยังมีความรู้เกี่ยวกับ Cloud Computing ไม่เพียงพอ
  การลงทุนดิจิทัลใครที่ไม่ยอมเดินตามก็คงจะตกขบวนแน่นอน