Cloud การให้บริการซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์ม โครงสร้างพื้นฐาน

Cloud การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure as a Service: IaaS)

  1. การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure as a Service: IaaS) หมายถึง การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานหลักของบริการ Cloud Computing เช่น ระบบประมวลผล ระบบจัดเก็บข้อมูลระบบเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น Server, Storage หรือระบบปฏิบัติการ (OS) ที่ทำให้สามารถใช้งานซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนนี้จะประกอบไปด้วยอุปกรณพื้นฐานสำหรับงานไอทีในระบบคลาวด์ และจะให้เข้าถึงคุณสมบัติเครือข่ายคอมพิวเตอร์เสมือนจริงหรือบนฮาร์ดแวร์เฉพาะและพื้นที่จัดเก็บข้อมูล การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานมีความ

jumbo jili

ยืดหยุ่นและการควบคุมการจัดการทรัพยากรด้านไอทีสูงสุดและคล้ายคลึงกับทรัพยากรไอทีที่มีอยู่ ผู้ใช้ไม่ต้องบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเองผู้ให้บริการ Cloud IaaS คือ ผู้ที่ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Server) โดยจะครอบคลุมถึง CPU, RAM, DISK, Network, Server, OS บริการประเภทนี้ผู้ใช้บริการ IaaS จะเป็นผู้จัดหาและจัดทำ Software, license, Install, Configure ด้วยตนเอง จะเป็นการให้บริการเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานของระบบเท่านั้น เปรียบเสมือนกับการมี Server 1 เครื่อง ซึ่งมีเพียงแค่หน่วยประมวลผลเสมือน (CPU) หน่วยความจำเสมือน (Memory) ระบบเครือข่าย (Network) และพื้นที่จัดเก็บ ข้อมูลเสมือน (Storage) ซึ่งจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อมีการติดตั้ง ระบบปฏิบัติการ (OS) และ Application ก่อน จึงจะสามารถใช้งานได้ ผู้ใช้บริการจะสามารถเช่าเวลาในการ ประมวลผล ซื้อเวลาและขนาดของช่องสัญญาณในการส่งข้อมูล หรือขนาดของพื้นที่เก็บข้อมูลจากผู้ให้บริการได้จาก Hardware บน Cloud Infrastructure-as-a-Service

สล็อต

Cloud การให้บริการแพลตฟอร์ม (Cloud Platform as a Service: PaaS)

  1. การให้บริการแพลตฟอร์ม (Cloud Platform as a Service: PaaS) การให้บริการแบบนี้จะช่วยลดความต้องการในการจัดการโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร (โดยทั่วไปหมายถึงฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการ) และช่วยให้ผู้ใช้สามารถมุ่งการทำงานไปที่การปรับใช้งานและการจัดการแอปพลิเคชันในส่วนของตน ช่วยให้ผู้ใช้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะไม่จำเป็นต้องมาสนใจหรือกังวลในเรื่องของ การจัดซื้อจัดหาทรัพยากร การวางแผนขีดความสามารถ การบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ หรือเตรียมตัวในงานระบบแม่ข่ายที่ยุ่งยากและมีขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานของแอปพลิเคชัน การให้บริการแพลตฟอร์ม และเครื่องมือเพื่อใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น เช่น โปรแกรมเบื้องต้น ฐานข้อมูล และระบบที่เอื้อต่อการสร้างระบบที่เอื้อต่อการ

สล็อตออนไลน์

สร้างแอพพลิเคชั่นโดยผู้ใช้ไม่ต้องบริหารจัดการระบบหรือเครื่องมือเองแต่ต้องติดตั้ง แก้ไข ปรับแต่งแอพพลิเคชั่นที่สร้างหรือพัฒนาขึ้นเอง ผู้ให้บริการ Cloud PaaS จะเป็นการให้บริการซึ่งจะอยู่บน IaaS คล้ายกับมีเครื่องที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ (OS) และ Application แล้ว ผู้ที่ให้บริการ Platform ที่นำไปใช้พัฒนา Application เช่น Database, Application Template, Application License, Runtime, Middleware และ platform ในการทดสอบ run program ผู้ใช้บริการ PaaS สามารถพัฒนา Application ได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยไม่ต้องอาศัยความรู้เฉพาะด้าน เหมาะกับผู้
ที่ต้องการใช้งานเครื่องมือในการเขียนโปรแกรมและเครื่องมือในการทดสอบโปรแกรม PaaS icon (Dupral, WordPress, JBoss, Java, PHP, Ruby on rail, Python,Perl) เน้นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ การทดสอบระบบ รวมไปถึงการจัดการ Software Application บริการ Platform โดยไม่ต้องจัดการโครงสร้าง พื้นฐานการเขียนโปรแกรมนั้น นักพัฒนาสามารถใช้ภาษา Java หรือ Python แล้ว Host โปรแกรมบน Server ได้โดยมี ค่าบริการตามจำนวน Transaction หรือ Data storage

jumboslot

Cloud การให้บริการซอฟต์แวร์ (Software as a Service; SaaS)

  1. การให้บริการซอฟต์แวร์ (Software as a Service; SaaS) หมายถึง การให้บริการที่รวมถึงระบบซอฟต์แวร์ ซึ่งทำงานทั้งหมดจะได้รับการจัดการโดยผู้ให้บริการ จะพบได้จากการให้บริการซอฟต์แวร์ในฐานะแอปพลิเคชัน จากข้อเสนอของ SaaS ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องสนใจหรือคิดถึง วิธีการดูแลรักษา การให้บริการหรือการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน เพียงแค่คิดหาวิธีที่จะใช้งานซอฟต์แวร์นั้นก็พอ ตัวอย่างของแอปพลิเคชัน SaaS ที่เราคุ้นเคยได้แก่ อีเมลบนเว็บ ซึ่งเราสามารถส่งและรับอีเมลโดยไม่ต้องจัดการคุณสมบัติเพิ่มเติม นอกจากผลิตภัณฑ์อีเมลหรือดูแลเซิร์ฟเวอร์และระบบปฏิบัติการที่โปรแกรมอีเมลใช้งานอยู่ การให้บริการซอฟต์แวร์ที่มีความยืดหยุ่นต่อการเข้าถึงการใช้งานได้หลากหลาย โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเอง ทั้งในส่วนของเครือ

slot

ข่าย เซิร์ฟเวอร์ ระบบปฏิบัติการ การจัดเก็บข้อมูล รวมถึงความสามารถของแอพพลิเคชั่นที่ใช้งาน ผู้ให้บริการ Cloud SaaS จะเป็นรูปแบบการให้บริการโดยใช้ Software หรือ Application บน Cloud คือ ผู้ที่ให้บริการ Software สำเร็จรูป โดยไม่ต้องติดตั้ง Cloud Software ลงในเครื่องเช่น บริการ CRM, ERM, Mail, storage backup ฯลฯ ผู้ใช้บริการ SaaS สามารถเลือกใช้งาน Application ได้โดยไม่ต้องพัฒนา Application ด้วยตนเอง ส่วนมากคิดค่าใช้จ่ายเป็นต่อคนที่ใช้เช่น การใช้ DropBox, iCloud, Gmail เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ซอฟต์แวร์ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาทุกอุปกรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามจำนวนผู้ใช้บริการจริง เปรียบเสมือนกับผู้ใช้งานใช้คอมพิวเตอร์เข้าใช้งาน Facebook, G-mail, Backup files บน cloud ซึ่งผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องรู้ ว่าโครงสร้างของระบบเป็นอย่างไร เพียงแค่รู้วิธีการเข้าใช้งานก็เพียงพอ เรียนรู้เพิ่มเติม ข้อมูลแน่นสำหรับนักลงทุน