Computer Network / ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Computer Network / ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) คือ การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปเข้าด้วยกันด้วยสายเคเบิลหรือสื่ออื่นๆ ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถติดต่อสื่อสารรับส่งข้อมูลระหว่างกันได้ กรณีที่มีการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางเรียกคอมพิวเตอร์ที่เป็นศูนย์กลางว่า โฮสต์ (Host) และเรียกคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่เข้ามาเชื่อมต่อว่า ไคลเอนต์ (Client/Terminal) jumbo jili ระบบเครือข่าย (Network) ใช้ในการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าหากันเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร สามารถเชื่อมโยงส่งข้อมูลทั้งระยะใกล้ภายในอาคารหรือระยะไกลออกสู่ภายนอกออกไปภายนอกอาคาร จนถึงข้ามระหว่างเมืองไปทั่วทั้งโลก การเชื่อมโยงจะทำให้สามารถส่งข้อมูลแลกเปลี่ยนร่วมกันทั้งข้อความ รูปภาพ หรือเสียงเป็นต้น ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการใช้รูปแบบของระบบเครือข่ายแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ LAN…
Coding นโยบายวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) และ การเขียนโค้ด (Coding) ของประเทศไทย

Coding นโยบายวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) และ การเขียนโค้ด (Coding) ของประเทศไทย

Coding นโยบายวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) และ การเขียนโค้ด (Coding) ของประเทศไทย นโยบายวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) และ การเขียนโค้ด (Coding) ของประเทศไทยวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) เป็นรากฐานสำคัญของทุกอาชีพเมื่อเศรษฐกิจเข้าสู่ยุคดิจิทัล ทุกคนควรจำเป็นต้องมีความรู้ด้านโลกสมัยใหม่ การเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ไม่ได้เป็นเพียงการเรียนเขียนโปรแกรมเท่านั้น แต่จะต้องมีการใช้ความคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) ซึ่งเป็นวิธีคิดและแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์ สามารถใช้จินตนาการมองปัญหาด้วยความคิดเชิง jumbo jili นามธรรม ซึ่งจะทำให้เห็นแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและมีลำดับวิธีคิด โดยวิธีคิดแบบวิทยาการคำนวณนี้ไม่ใช่เพียงแค่การเขียนโปรแกรม…
การบริหารงานไคเซ็น (Kaizen)

การบริหารงานไคเซ็น (Kaizen)

การบริหารงานไคเซ็น (Kaizen) ไคเซ็น หมายถึง กลยุทธ์การบริหารงานแบบญี่ปุ่น (Kaizen) เป็นภาษาญี่ปุ่น แปลว่า การปรับปรุง (Improvement) เป็นแนวคิดที่ทำใช้ในการบริหารการจัดการมีประสิทธิผล โดยมุ่งปรับปรุงวิธีการส่วนร่วมของพนักงานทุกคน บุคลากรทุกระดับ ร่วมกันแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติเกิดจากการบริหาร ที่ประสบปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างทศวรรษที่ 1980 และทศวรรษที่ 1990 บริษัทที่ประสบความสำเร็จมักนำเอาแนวคิดของไคเซ็นคือการยอมรับว่าการบริหารให้ประสบผลสำเร็จจะต้องแสวงหาวิธีการที่จะทำให้ลูกค้าพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี เป็นกลยุทธ์ในการปรับปรุงที่มุ่งที่ตัวลูกค้า jumbo jili นอกจากนี้แนวคิดไคเซ็นยังขยายขอบข่ายออกไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับนายจ้างด้วยในด้านการผลิต การตลาด การจัดจำหน่าย…
ปรับตัวและรับมืออย่างไรในยุคอุตสาหกรรม 4.0

ปรับตัวและรับมืออย่างไรในยุคอุตสาหกรรม 4.0

ปรับตัวและรับมืออย่างไรในยุคอุตสาหกรรม 4.0ในฉบับที่ผ่านมาเรากล่าวถึงโลกของอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ปัจจุบันทุกประเทศมีการเชื่อมต่อกันอย่างไร้พรมแดนในทุกมิติ ทั้งความร่วมมือทางการค้า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม หลายประเทศจำเป็นต้องปรับตัวสู่การพัฒนาในยุคอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของตนเองภายใต้การแข่งขันที่รุนแรงและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา jumbo jili ประเทศไทยอาจต้องใช้ระยะเวลาในการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 เนื่องจากยังไม่สามารถผลิตเทคโนโลยีได้เอง แม้จะมีการวิจัยและพัฒนาจำนวนมากแต่ยังไม่สามารถนำมาปรับใช้ได้อย่างเต็มรูปแบบ และไม่สามารถนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงได้ เราควรเปลี่ยนวิธีคิดใหม่โดยมองให้ออกว่า โลกในวันนี้มีเทคโนโลยีอะไรที่จะนำมาใช้กับการผลิตของเราได้บ้าง จำเป็นแค่ไหนในการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิต เราจะขับเคลื่อนศักยภาพของประเทศไปสู่การเป็นผู้ผลิตสินค้าระดับโลกได้แค่ไหน มองการผลิตสินค้าสำหรับการบริโภคของคนทั่วโลก โดยหาว่าตัวเองเก่งหรือเหมาะสมกับธุรกิจอะไร และจะสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร ภาครัฐและภาคธุรกิจควรต้องเตรียมพร้อมรับมือในการปฏิรูปอุตสาหกรรมครั้งนี้ร่วมกัน ภาครัฐ…