Tool เครื่องมือในการบริหารจัดการคุณภาพ (Tools for quality management) รวมข้อมูล

Tool เครื่องมือในการบริหารจัดการคุณภาพ (Tools for quality management) รวมข้อมูล

Tool เครื่องมือในการบริหารจัดการคุณภาพ (Tools for quality management) รวมข้อมูลเครื่องมือ (Instrument) หมายถึง สิ่งที่ใช้วัดแปรเพื่อให้ได้ผลการวัด ข้อมูลในเครื่องมือจะมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ คำถามเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ตอบ เป้าหมายสิ่งที่ต้องการรู้หรือวัด ต้องกำหนดรูปแบบคำถามที่ต้องการใช้ในเครื่องมือให้เหมาะสม เครื่องมือการบริหารจัดการคุณภาพ (Tools for quality management) เป็นวิธีการปฏิบัติที่นำไปใช้ในการติดตามการทำงานหรือตรวจสอบการปฏิบัติที่สำคัญ เป็นวิธีการที่จะทำให้เราสามารถทราบสถานะปัจุบัน ปัญหาหรือช่องว่างที่มี (Gap) เพื่อนำมาทำการปรับปรุงคุณภาพ ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดการไปในทางที่ดีขึ้น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการมีหลากหลายแบบแบ่งออกไป jumbo jili ตามงานที่ต้องทำ…
เครื่องมือจัดการคุณภาพพื้นฐาน 7 แบบ (The 7 Basic QC Tools)

เครื่องมือจัดการคุณภาพพื้นฐาน 7 แบบ (The 7 Basic QC Tools)

Tool เครื่องมือจัดการคุณภาพพื้นฐาน 7 แบบ (The 7 Basic QC Tools)เครื่องมือจัดการคุณภาพพื้นฐาน 7 แบบ (The 7 Basic QC Tools)ประวัติ ค.ศ. 1946 JUSE หรือ Union of Japanese Scientists and Engineers ได้ถูกก่อตั้งขึ้นพร้อม ๆ กับการจัดตั้งกลุ่ม Quality…
Tool แผนผังกระบวนการ (Flow Charts)

Tool แผนผังกระบวนการ (Flow Charts)

แผนผังกระบวนการ (Flow Charts) คือ ภาพลายเส้นแท่งวงกลมหรือจุดเพื่อใช้แสดงค่าของข้อมูลว่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล หรือแสดงองค์ประกอบต่างๆ การจัดชั้นภูมิ (Stratification)การจัดชั้นภูมิ (Stratification) คือ การแบ่งชุดข้อมูลออกเป็นกลุ่มเพื่อให้มีความหมายโดยอาจนำไปใช้ร่วมกับเทคนิคอื่น เพื่อให้มีผลมากยิ่งขึ้น เช่น อาจนำไปใช้ร่วมกับฮิสโตแกรม หรือ แผนผัง jumbo jili การกระจาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะการกระจายของข้อมูลเกี่ยวกับผลผลิตของพนักงานทั้งหมด กรณีนี้อาจทำให้ข้อมูลชุดนี้มีความหมายยิ่งขึ้นโดยจัดชั้นใหม่ วิธีการก็คือ แยกผลผลิตของแต่ละกลุ่มออกจากกัน และนำข้อมูลของแต่ละกลุ่มไปสร้างฮิสโตกรม3 แผ่นตรวจสอบ (Check sheet) คือแบบฟอร์มที่มีการออกแบบช่องว่างต่าง ๆ ไว้เพื่อใช้บันทึกข้อมูลได้ง่ายและสะดวก…
ปัจจัยในกระบวนการผลิต 4 ด้าน (4M in Production Process)

ปัจจัยในกระบวนการผลิต 4 ด้าน (4M in Production Process)

ปัจจัยในกระบวนการผลิต 4 ด้าน (4M in Production Process) ในการผลิตจะมีขั้นตอนควบคุมการผลิตเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นในผลผลิตที่ได้ให้เกิดกับลูกค้า ดังนั้นในกระบวนการผลิตจะเน้นเรื่องของความสามารถในการควบคุมการผลิต โดยมีเป้าหมายที่จะควบคุมให้การผลิตมีคุณภาพที่ดี มีความสม่ำเสมอ สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามเป้าหมาย ในการจัดการกับปัจจัยหรือตัวแปรในการผลิต โดยทั่วไปแล้วมักจะให้ความสำคัญกับการควบคุมปัจจัยหลักที่สำคัญ 4 กลุ่มได้แก่ Man, Method, Material และ Machine หรือที่มักนิยมเรียกว่า 4M เพราะปัจจัยเหล่านี้มีความสำคัญจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการผลิตได้ รายละเอียดปัจจัยในแต่ละกลุ่ม jumbo jili ทรัพยากรมนุษย์ (Man)…
ระบบการเปลี่ยนแปลง (Transformation System) หรือ (Manufacturing System)

ระบบการเปลี่ยนแปลง (Transformation System) หรือ (Manufacturing System)

ระบบการเปลี่ยนแปลง (Transformation System) หรือ (Manufacturing System) ระบบการเปลี่ยนแปลง (Transformation System) หรือ ระบบการผลิต (Manufacturing System) หมายถึง กระบวนการที่ทำให้เกิดการสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาจากการใช้ทรัพยากร หรือปัจจัยการผลิตดำเนินการผลิตไปตามลำดับขั้นตอนของการกระทำก่อนหลัง จึงจัดการอยู่ในรูปแบบการผลิต jumbo jili จากรูประบบการเปลี่ยนแปลง (Transformation System) หรือ ระบบการผลิต (Manufacturing System) หมายถึง กระบวนการที่นำเอาสิ่งของหรือวัตถุดิบนำเข้า ไปสู่ขั้นตอนหรือกระบวนการเพื่อทำการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง ซึ่งผลจากการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและเกิดเป็นการเพิ่มมูลค่า…
ระบบอัตโนมัติ (Automatic system)

ระบบอัตโนมัติ (Automatic system)

ระบบอัตโนมัติ (Automatic system)ระบบอัตโนมัติ คือ ระบบที่ทำงานผ่านการควบคุมจากคอมพิมเตอร์ อาจจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเริ่มทำงานได้ด้วยตัวเองตามโปรแกรมที่มนุษย์เป็นผู้ควบคุมไว้ เช่นระบบรดน้ำอัตโนมัติ ระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในปัจจุบันทั้งในด้านวิศวกรรม อุตสาหกรรม และรวมไปถึงการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ ระบบอัตโนมัติถูกคิดค้นมาเพื่อให้สามารถลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น และตอบสนองความต้องการของมนุษย์ jumbo jili ในด้านอุตสาหกรรมจะเห็นการใช้ระบบอัตโนมัติมากขึ้น เนื่องจากด้านอุตสาหกรรมต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มคุณภาพให้กับสินค้าหรือบริการ ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมเช่น หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robots) รถขนส่งAGV สายพานการผลิต (Conveyer) รวมทั้งระบบ PLCs (Programmable Logic Control) เป็นต้น…