Cloud ส่วนประกอบหลักของ Cloud computing

Cloud ส่วนประกอบหลักของ Cloud computing

ส่วนประกอบหลักของ Cloud computing มีดังนี้ Clients ประกอบไปด้วยช่องทางหรืออุปกรณ์ที่ผู้ใช้จะใช้ติดต่อกับ cloud อย่าง โทรศัพท์มือถือ(Smart phone) ,Thick clients หรือ Thin clientsServices หรือ บริการที่จะให้กับผู้ใช้ โดยจะมีการเรียกใช้งานแบบ real-time ผ่านทางอินเตอร์เน็ต jumbo jili 3.Applications ซึ่งผู้ใช้งานไม่ต้องติดตั้งและ run application ต่างๆบนเครื่องของตนเอง บริษัทที่ให้บริการจะทำหน้าที่ติดตั้งและอัพเกรดให้ทั้งหมด Platform จำเป็นที่จะต้องขึ้นอยู่กับ…
Cloud รวมความรู้ในเรื่องการประมวลผลบนระบบคลาวด์ (Cloud Computing)

Cloud รวมความรู้ในเรื่องการประมวลผลบนระบบคลาวด์ (Cloud Computing)

บทที่ 1 รู้จักกับ การประมวลผลบนระบบคลาวด์ (Cloud Computing) การประมวลผลบนระบบคลาวด์ (Cloud Computing) หมายถึง ระบบประมวลผลแบบหนึ่ง ภายใต้แนวคิดการใช้งานทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารจำนวนมหาศาลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบของสาธารณูปโภคโดยมองทรัพยากรเหล่านั้น เช่น เซิร์ฟเวอร์ เครือข่าย และซอฟต์แวร์ ในรูปแบบเสมือนที่สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้ใช้งานได้โดยง่าย คน jumbo jili ทั่วไปรู้จักในฐานะของการใช้งานเก็บข้อมูลส่วนตัวไว้กับผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลอย่าง Dropbox หรือGoogleDocs ผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตโน๊ตบุ๊ค หรือ สมาร์ทโฟน การประมวลผลบนระบบคลาวด์ (Cloud…
Cloud ประโยชน์ของการใช้ Cloud Computing

Cloud ประโยชน์ของการใช้ Cloud Computing

Cloud ประโยชน์ของการใช้ Cloud Computingหลายครั้งที่เรามักจะเจอคำถามที่ว่า Cloud Computing มีประโยชน์ด้านไหน ดีหรือมีประโยขน์อย่างไรไม่ว่าจะเป็นต่อตนเองหรือต่อธุรกิจในองค์กร มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรบ้าง จะพบว่า ระบบ Cloud Computing มีข้อดีในหลายด้าน เช่น เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร แนวโน้มของการใช้ข้อมูลที่ทวีเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร โดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ต้องมีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลภายในองค์กรเหล่านั้น ซึ่ง Cloud Computing เข้ามาตอบโจทย์ของการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการข้อมูลได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีความยืดหยุ่นตามความต้องการใช้ งานจริง การเข้าถึงข้อมูลองค์กรได้รวดเร็ว โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ที่มีสาขากระจายอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ การเปลี่ยนมาใช้บริการ Cloud…
Cloud ทำไมต้องใช้ Cloud Computing

Cloud ทำไมต้องใช้ Cloud Computing

ทำไมต้องใช้ Cloud Computingแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) รวมถึงการเติบโตของการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน ผนวกรวมกับการให้บริการเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายแบบ 3G ที่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างให้ได้ใช้บริการในปัจจุบัน ทำให้ความต้องการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่เหล่านั้นมีความนิยมเพิ่มสูงขึ้น และส่งผลให้มีการใช้ข้อมูลจำนวนมหาศาลในแต่ละวัน บริการ Cloud Computing จึงเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการข้อมูล และการรับฝากข้อมูลเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลจากอุปกรณ์เคลื่อนที่เหล่านั้น ปัจจัยทางด้าน jumbo jili เทคโนโลยีจึงมีความสำคัญต่อการให้บริการ Cloud Computing อย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก นอกจากนั้น ยังมี Emerging technology ใหม่ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จากแนวโน้มเทคโนโลยีเด่นของ…
Cloud คำนิยามความหมายของคำที่เกี่ยวข้องกับ Cloud Computing

Cloud คำนิยามความหมายของคำที่เกี่ยวข้องกับ Cloud Computing

คำนิยามความหมายของคำที่เกี่ยวข้องกับ Cloud Computing ความต้องการ (Requirement) หมายถึง โจทย์ปัญหาที่ผู้ใช้ต้องการให้ระบบคอมพิวเตอร์แก้ไขปัญหาหรือตอบปัญหาตาม ที่ผู้ใช้กำหนดได้ ยกตัวอย่างเช่น ความต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลขนาด 1,000,000 GB, ความต้องการประมวลผลโปรแกรมแบบขนานเพื่อค้นหายารักษาโรคไข้หวัดนกให้ได้สูตร ยาภายใน 90 วัน, ความต้องการโปรแกรมและพลังการประมวลผลสำหรับสร้างภาพยนต์แอนนิเมชันความยาว 2 ชั่วโมงให้แล้วเสร็จภายใน 4 เดือน, และความต้องการค้นหาข้อมูลท่องเที่ยวและโปรแกรมทัวร์ในประเทศอิตาลีในราคา ที่ถูกที่สุดในโลกแต่ปลอดภัยในการเดินทางด้วย เป็นต้นทรัพยากร (Resource) หมายถึง ปัจจัยหรือสรรพสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลหรือเกี่ยวข้องกับการแก้ไข ปัญหาตามโจทย์ที่ความต้องการของผู้ใช้ได้ระบุไว้ อาทิเช่น CPU,…
Cloud รูปแบบการใช้บริการ Cloud Computing

Cloud รูปแบบการใช้บริการ Cloud Computing

Cloud รูปแบบการใช้บริการ Cloud Computing รูปแบบการให้บริการ Cloud Computing มี 4 รูปแบบ ดังนี้1 . การให้บริการระบบคลาวด์ (Public cloud) เป็นการให้บริการในรูปแบบเปิดกว้าง ที่เปิดให้ผู้เข้าใช้บริการสามารถเข้าจากที่ใดก็ได้ โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตซึ่ง Public Cloud นั้น เหมาะกับการให้บริการด้าน Web Application ด้านข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานหรือ Website, Application, Service ที่ให้ข้อมูลทั่วไป สามารถเปิดเผยได้และมีผู้ใช้งานจากหลากหลายเครือข่าย…