Cloud ประเภทของการให้บริการการประมวลผลบนระบบคลาวด์ Cloud Computing

Cloud ประเภทของการให้บริการการประมวลผลบนระบบคลาวด์ Cloud Computing

Cloud ประเภทของการให้บริการการประมวลผลบนระบบคลาวด์ Cloud Computingประเภทของการให้บริการการประมวลผลบนระบบคลาวด์ Cloud Computing การประมวลผลระบบคลาวด์ช่วยให้นักพัฒนาหรือและแผนกไอที สามารถพุ่งความสนใจไปยังสิ่งที่สำคัญที่สุดและเลี่ยงการทำงานที่ซ้ำ ๆ ไม่จำเป็น เช่น อย่างการจัดซื้อจัดหาระบบ การบำรุงรักษา และการวางแผนพัฒนาและขยายเพิ่มความจุความเร็วหรือความสามารถต่าง ๆ เมื่อมีการใช้ระบบประมวลผลระบบคลาวด์ได้รับความนิยมมากขึ้น ก็เริ่มมีโมเดลและกลยุทธ์การปรับใช้แบบต่าง ๆ ที่ให้บริการหลากหลายแบบมากขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถบรรลุความต้องการของตนได้อย่างเหมาะสม บริการระบบคลาวด์ jumbo jili แต่ละประเภทมีวิธีการใช้แต่ละแบบต่างกัน โดยจะเน้นบริการผู้ใช้งานให้สามารถทำการควบคุมการใช้งาน สร้างความยืดหยุ่น และการจัดการในระดับที่ต่างกัน ควรที่ผู้ใช้จะทำความเข้าใจถึงความแตกต่างในการให้บริการที่มี และเข้าใจในจุดประสงค์ที่มีให้บริการ โดยเลือกกลยุทธ์การปรับใช้ว่ามีสิ่งใดบ้างที่เหมาะสมนำมาใช้งานได้…
Cloud คุณสมบัติของบริการ Cloud Computing

Cloud คุณสมบัติของบริการ Cloud Computing

Cloud คุณสมบัติของบริการ Cloud Computingการประมวลผลแบบเครือข่ายเสมือน (Cloud Computing) เป็นการทำงานผ่านศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) ในลักษณะการทำงานโดยใช้การรวมทรัพยากรมาแชร์ร่วมกันเช่น การประมวลผล การจัดเก็บ การจัดการข้อมูล และระบบเชื่อมโยงออนไลน์ โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสม มีความยืดหยุ่น ทำได้อย่างรวดเร็ว คุ้มค่าในราคาที่ถูก และสามารถเข้าถึงข้อมูลบน Cloud จากที่ไหนก็ได้ เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรของระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุด แนวคิดของระบบ Cloud Computing ควรประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ (Server) พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Storage)…
Cloud ข้อควรระวังในการใช้ Cloud Computing

Cloud ข้อควรระวังในการใช้ Cloud Computing

มีการกล่าวถึงข้อดีของระบบ Cloud Computing และเทคโนโลยีในงานด้าน Cloud Computing กันมากทำให้มีข้อสงสัยตามมาว่าแล้วระบบนี้จะข้อเสียหรือข้อควระวังอะไรบ้าง ที่เราจะต้องนำมาพิจารณาในการตัดสินใจที่จะเลือกใช้ระบบไหน อาจสรุปข้อเสียหรือข้อควรระวัง ได้เป็น ความมั่นคงปลอดภัย (Security aspects) สำหรับประเด็นด้านตวามมั่นคงปลอดภัยบนระบบ Cloud Computiทg ที่ผู้ใช้งานควรระวัง คือ การขาดการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม (Lack of security) ซึ่งอาจจะส่งผลทำให้เกิดการสูญหายของข้อมูล (Data loss) รวมถึงกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Regulatory) เนื่องจากการทำงานบนระบบ Cloud Computing…
Cloud การให้บริการซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์ม โครงสร้างพื้นฐาน

Cloud การให้บริการซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์ม โครงสร้างพื้นฐาน

Cloud การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure as a Service: IaaS) การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure as a Service: IaaS) หมายถึง การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานหลักของบริการ Cloud Computing เช่น ระบบประมวลผล ระบบจัดเก็บข้อมูลระบบเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น Server, Storage หรือระบบปฏิบัติการ (OS) ที่ทำให้สามารถใช้งานซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนนี้จะประกอบไปด้วยอุปกรณพื้นฐานสำหรับงานไอทีในระบบคลาวด์ และจะให้เข้าถึงคุณสมบัติเครือข่ายคอมพิวเตอร์เสมือนจริงหรือบนฮาร์ดแวร์เฉพาะและพื้นที่จัดเก็บข้อมูล การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานมีความ…
Big Data เส้นทางการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Road Map)

Big Data เส้นทางการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Road Map)

Big Data เส้นทางการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Road Map) องค์ประกอบหลักในการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อให้การพัฒนาระบบสามารถรองรับงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ ระบบข้อมูลขนาดใหญ่แพลตฟอร์ม (Big data platform) เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล เพื่อช่วยสนับสนุนงานในระบบอื่น ๆ ทั้งระบบบริหารจัดการข้อมูล (Data management system) และระบบวิเคราะห์และทำรายงาน (Data analytics and visualization) ให้มีประสิทธิภาพ jumbo jili…
Big Data เรื่องทะเลสาบข้อมูล (Data Lake)

Big Data เรื่องทะเลสาบข้อมูล (Data Lake)

Big Data เรื่องทะเลสาบข้อมูล (Data Lake) แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่หรือทะเลข้อมูล (Data Lake) คำนี้เริ่มเข้ามาพร้อมกับคำว่า Big Data เกิดขึ้นเนื่องจากมีการนำเอาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกองค์กร หรือแหล่งข้อมูลจากเครือข่ายข้อมูล (Network) ที่มีกระจายไปทั่วโลกมาใช้มากขึ้น โดยปริมาณข้อมูลจากแหล่งภายนอกนั้นจะมีเพิ่มอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะเติบโตแบบก้าวกระโดดมากขึ้น ปัญหาของ Data Lake ข้อมูลที่จัดเก็บคือ jumbo jili ข้อมูลดิบมีจำนวนมากมายขนาดใหญ่ข้อมูลไม่มีรูปแบบที่แน่นอน จึงดูเป็นข้อมูลที่ยังซับซ้อนยากในการใช้ ต้องมีการจัดการข้อมูลเบื้องต้น เพื่อทำให้เป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างข้อมูล และลดขนาดข้อมูลลงไปอีกด้วยการเข้าถึงข้อมูลไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายนักหากขาดความรู้ความเข้าใจ ต้องใช้ความสามารถจำเป็นต้องการผู้เชี่ยวชาญเข้ามาจัดการข้อมูลเพื่อให้ใช้งานได้ มักใช้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล (Data…