Big Data เรื่องการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining)

Big Data เรื่องการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining)

Big Data เรื่องการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) โลกของข้อมูลและทิศทางการเติบโตของโลกจากการใช้ข้อมูล บริษัทที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นส่วน Hardware, Software, Network, Information หรือ Data Managements ล้วนประสบความสำเร็จติดอันดับต้น ๆ แต่อย่างไรก็ดีการก้าวเข้าไปสู่ยุคข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ไม่ใช่ว่าจะเกิดผลดีได้เลยต่อทุกคน เพราะหากจะให้เกิดประโยชน์ได้จริงผู้ใช้จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่มากมายนั้นให้มาเป็นข้อมูลสารสนเทศที่ดีมีประโยชน์ เทคนิคที่ได้รับการศึกษาและนิยมมามาพูดถึงกันในปัจจุบันคือ การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) ซึ่งจะเน้นการจัดการข้อมูลที่ถูกต้อง จัดกลุ่มค้นหาความสัมพันธ์ในกลุ่มข้อมูล และนำมาสร้างแบบจำลองเพื่อทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต…
Big Data องค์ประกอบของระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data Elements)

Big Data องค์ประกอบของระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data Elements)

Big Data องค์ประกอบของระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data Elements) Big Data องค์ประกอบของระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data Elements) การเริ่มต้นทำ Big Data Project ที่ดี คือ การเข้าใจว่าปัญหาขององค์กรคืออะไร อยู่ ณ ส่วนใดขององค์ประกอบของระบบ Data บางที่มีปัญหาเรื่องไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูล บางที่มีปัญหาไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ บางที่มีปัญหาไม่สามารถวิเคราะห์ได้ บางที่ไม่สามารถแสดงผลได้ และหลายที่ มีปัญหาที่ไม่รู้ว่าตัวเองมีปัญหาอะไรประกอบด้วย 5…
Big Data รูปแบบการบริการข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐ (Government Big Data as a Service) ของไทย

Big Data รูปแบบการบริการข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐ (Government Big Data as a Service) ของไทย

Big Data รูปแบบการบริการข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐ (Government Big Data as a Service) ของไทย รูปแบบการบริการข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐ (Government Big Data as a Service) ของไทยใน พ.ศ. 2560 หน่วยงานราชการของไทย จะเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่หรือที่เรียกกันว่าบิ๊กดาต้า (Big Data) ที่มุ่งจะให้มีการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในงานของภาครัฐ โดยมี สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGA) เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการและเปิดให้บริการกับทุกหน่วยในรูปแบบของ Government…
Big Data ระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Management System)

Big Data ระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Management System)

Big Data ระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Management System) ระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Management System)ระบบบริหารจัดการข้อมูล ต้องสามารถดำเนินการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน มีความสามารถดำเนินการกับข้อมูลทั้ง jumbo jili ประเภทมีโครงสร้าง (Structured) และไม่มีโครงสร้าง (Unstructured) เพื่อพร้อมรับกับการเติบโตด้านข้อมูลที่จะมีในอนาคต รวมถึงการดำเนินการพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปดำเนินการเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การให้บริการข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูล เป็นต้น และเครื่องมือต่าง…