ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การนำข้อมูลขนาดใหญ๋มาใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ สำหรับในภาคธุรกิจการค้าการลงทุนนั้น เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการจะที่นำ Big Data มาวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจ โดยมีตัวอย่างเช่น jumbo jili อุตสาหกรรมค้าปลีกนำ Big Data มาใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ทำให้เห็นข้อมูลของลูกค้ารอบด้าน (Customer 360) หรือการแบ่งกลุ่มลูกค้า (Customer Segmentation) นำมาจัดแผนการตลาด สร้างแคมเปญตอบสนองต่อพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคที่ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ให้ดึงดูดลูกค้าเข้ามาจับจ่ายให้มากที่สุด ในสภาพการแข่งขันทางการตลาดที่สูงเพื่อสร้างช่องทางใหม่ ๆ มาเป็นทางเลือกให้กับลูกค้ามากขึ้น สล็อต…
Big Data ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

Big Data ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

Big data ปรากฏขึ้นในบทความเป็นครั้งแรกใน ค.ศ. 1997 เนื่องจากนักวิทยาศาสตร์ขององค์การนาซ่า ได้มีการกล่าวถึงปัญหาที่พบเกิดเนื่องมากจากการมีข้อมูลมากมายมหาศาล ที่ใหญ่เกินกว่าจะจัดเก็บในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ ความหมายที่กล่าวกันโดยทั่วไปของคำว่า Big data ก็คือ ข้อมูลขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนมาก ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการก้าวไกลของเทคโนโลยี จึงเกิดปัญหาการเก็บข้อมูลต่าง ๆ จำนวนมาก เกินขอบเขตหรือความสามารถของการจัดการข้อมูลแบบเดิมจะบันทึก จัดการและประมวลได้ภายในเวลาที่สมควร จากเวที World Economic Forum 2011 ได้กล่าวถึงวลีที่ว่า "ข้อมูลเป็นทรัพย์สินที่มีค่าทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกับน้ำมัน" เนื่องจากมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างทวีคูณ จากความก้าวหน้าและช่องทางการใช้เทคโนโลยีสารสนทศในการดำเนินงานการติดต่อสื่อสาร…
Big Data นิยามคำศัพท์ บิ๊กดาต้า (Big Data Definition)

Big Data นิยามคำศัพท์ บิ๊กดาต้า (Big Data Definition)

Big Data นิยามคำศัพท์ บิ๊กดาต้า (Big Data Definition)บิ๊กดาต้า (Big Data) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลขนาดใหญ่ ที่มีความหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่จัดเก็บ สามารถรองรับข้อมูลแบบมีโครงสร้าง กึ่งโครงสร้าง และไม่มีโครงสร้างได้ รวมทั้งมีเครื่องมือที่รองรับความเร็วในการจัดเก็บข้อมูล ได้ทั้งแบบ Batch และแบบ Real time ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ AI หมายถึง การศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์แขนงหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผล…
Big Data ควรค่าแก่การสนใจและนำมาใช้ในงานแค่ไหน

Big Data ควรค่าแก่การสนใจและนำมาใช้ในงานแค่ไหน

Big Data ควรค่าแก่การสนใจและนำมาใช้ในงานแค่ไหนจากที่มีการพูดถึงข้อมูล Big data กันเป็นจำนวนมากในปัจจุบัน อาจเพราะเป็นยุคที่ข้อมูลจาก Social Media ที่เฟื่องฟูจนมีข้อมูลเกิดขึ้นจำนวนมาก ทุกคนสามารถที่จะผลิตข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ มากมาย และยังเกิดมีอุปกรณ์ (Device) ที่มีความหลากหลายจำนวนมากราคาถูกลง จนเกิดมีอัตราการขยายตัวการใช้ที่สูงขึ้นมีการเข้าถึงใช้งานข้อมูลจำนวนมากได้อย่างง่ายดาย ทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่าข้อมูลนั้นมีขนาดใหญ่จริงหรือไม่และจะใช้ช่วยในการทำงานได้ดีแค่ไหน jumbo jili ปัจจุบันการใช้อุปกรณ์ในการสื่อสารที่มากขึ้นทุกคนแทบจะมีสมาร์ทโฟนหรือแท็บเลท หลายคนเริ่มใช้งาน Application ที่ถูกพัฒนามาสนับสนุนชีวิตประจำวันหลายสื่อ หลายรูปแบบความนิยมในการใช้ Social Network การทำธุรกิจหรือธุรกรรมออนไลน์ทำให้มีข้อมูลเกิดขึ้นในระบบจำนวนมากและเกิดขึ้นตลอดเวลา แต่เป็นข้อมูลในรูปแบบที่หลากหลายไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจน (Unstructured) ทำให้การจัดการกับข้อมูลจำนวนมากไม่สามารถทำได้ด้วยวิธีการจัดเก็บไว้ใน…