ระบบการเปลี่ยนแปลง (Transformation System) หรือ (Manufacturing System)

ระบบการเปลี่ยนแปลง (Transformation System) หรือ (Manufacturing System)

ระบบการเปลี่ยนแปลง (Transformation System) หรือ ระบบการผลิต (Manufacturing System) หมายถึง กระบวนการที่ทำให้เกิดการสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาจากการใช้ทรัพยากร หรือปัจจัยการผลิตดำเนินการผลิตไปตามลำดับขั้นตอนของการกระทำก่อนหลัง จึงจัดการอยู่ในรูปแบบการผลิต

jumbo jili

จากรูประบบการเปลี่ยนแปลง (Transformation System) หรือ ระบบการผลิต (Manufacturing System) หมายถึง กระบวนการที่นำเอาสิ่งของหรือวัตถุดิบนำเข้า ไปสู่ขั้นตอนหรือกระบวนการเพื่อทำการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง ซึ่งผลจากการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและเกิดเป็นการเพิ่มมูลค่า โดยจะเห็นว่าการนำเข้าแม้จะมีสิ่งเดียวกัน แต่หากไปเข้าสู่กระบวนการจัดการที่เปลี่ยนแปลงแตกต่างกันก็จะทำให้ได้ผลลัพท์ที่แตกต่างกันได้หลากหลาย เนื่องจากจะมีปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้เป็นสิ่งที่มาคอยกำหนดควบคุม และยังจะมีตัวกำหนดภายในที่เราสร้างคือขั้นตอนการทำงานแผนกระบวนการ ซึ่งทั้งสองปัจจัยนั้นจะเป็นตัวกำหนดผลลัพท์ที่ได้ออกมา สรุปปัจจัยที่มีผลต่อระบบการเปลี่ยนแปลง แบ่งออกเป็น 5 ส่วนคือ

สล็อต

 1. ปัจจัยการผลิต (Input)
 2. ปัจจุัยภายนอกเงื่อนไขแวดล้อม (Condition)
 3. วิธีการ (Method)
 4. ระบบการเปลี่ยนแปลง (Transformation System) หรือระบบการผลิต (Manufacturing System)
 5. ผลผลิต (Output)

ยกตัวอย่างการผลิตในภาพ ปัจจัยการผลิตส่วนที่ 1 จะเห็นว่าประกอบด้วย ข้าว กุ้ง และเครื่องปรุง สามสิ่งเหมือนกัน แต่สามารถออกผลผลิตข้อ 5 ได้เป็นอาหารหลากหลายชนิด สิ่งเหล่านี้เกิดจาก

สล็อตออนไลน์

ผลของการจัดการผลิตในข้อ 4 จะเห็นว่า ส่วน 1 สิ่งนำเข้าแม้จะเป็นสิ่งเดียวกัน แต่มาผ่านขั้นตอนที่ต่างกันในส่วน 4 ที่มีการจัดการในกระบวนการที่ 3 มาดำเนินการ ก็จะทำให้เห้เกิดผลลัพท์ข้อ 5 ที่แตกต่างกันมากมาย และทุกสิ่งที่จะเป็นตัวมากำหนดให้ใช้กระบวนการอะไรในส่วนที่ 3 มาจากปัจจัยประกอบในส่วนที่ 2 คือ จุดประสงค์ ลูกค้า ผู้ขาย เวลา สถานการณ์ ความต้องการ มูลค่าทางเศรษฐกิจ หรือเทคโนโลยี ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีมากมานมาเป็นตัวกำหนดให้ผู้ผลิตเลือกขั้นตอนกระบวนการในส่วนที่ 3 มาทำการผลิตส่วน 4 ยกตัวอย่างจากรูปดังนี้

 • รูปแบบในช่วงเช้า อากาศยังเย็น บางคนไม่อยากกินมาก นอนตื่นสดชื่น เร่งรีบไปทำงาน
 1. ข้าว กุ้ง และเครื่องปรุง 2. เวลาช่วงเช้า 3. สูตรทำข้าวต้ม หม้อต้ม และเครื่องปรุงข้าวต้ม 4. ทำเป็นข้าวต้มกุ้ม 5. ได้ข้าวต้ม ราคา 35 – 70 บาท

jumboslot

 • รูปแบบในช่วงเที่ยง อากาศร้อน บางคนอยากกินมาก หิวทำงานหนัก เร่งรีบไปทำงาน
 1. ข้าว กุ้ง และเครื่องปรุง 2. เวลาช่วงเที่ยง 3. สูตรทำข้าวผัด กะทะ และเครื่องปรุงข้าวผัด 4. ทำเป็นข้าวผัดกุ้ง 5. ได้ข้าวต้ม ราคา 60 – 120 บาท
 • รูปแบบในช่วงเย็น อากาศเริ่มเย็น คนเริ่มกินมากมีเวลานั่งยางสังสรรค เรื่อยๆ ไม่เร่งไม่รู้จะกลับบ้านนอนกี่โมง
 1. ข้าว กุ้ง และเครื่องปรุง 2. เวลาช่วงเย็นเลิกงาน 3. สูตรทำกับแกล้ม หม้อต้มกะทะ และเครื่องปรุงสารพัด 4. ทำเป็นกับแกล้ม 5. ได้กุ้งแช่น้ำปลา กุ้งอบวุ้นเส้น ราคา 100 – 200 บาท

slot

จากตัวอย่างจะเห็นว่า ส่วนที่ 1 เหมือนกันจะได้ผลลัพท์ที่มีมูลค่าแตกต่างกัน แต่แม้จะรู้ว่ากระบวนการ 3 ตัวไหนจะทำให้ได้ผลลัพท์ส่วน 5 ที่ต่างแต่ก็ใช่ว่าจะทำได้เช่น ถ้าเรามาทำกุ้งแช่น้ำปลาขายตอนเช้า แม้ราคาจะสูงแต่ก็อาจไม่ได้ขายเพราะปัจจัยในข้อ 2 ควบคุมอยู่

ดังนั้นการคิดจะทำอะไรต้องมองให้ครอบคลุมในทุกด้าน และที่สำคัญที่สุดคือสิ่งที่ใช้นำเข้า ดูเพิ่มเติมที่ การนำขยะเข้า จะได้ผลลัพท์ขยะออก (Garbage In Garbage Out, GIGO) เพราะส่วนสำคัญในความสำเร็จคือสิ่งตั้งต้นนั่นเอง ตลาดไอทีน่าศึกษามาก ดูข้อมูลจากหลายๆแหล่ง