BI การบริหารวางแผนจัดการและการตัดสินใจ โดยการใช้ Business Intelligence

BI การบริหารวางแผนจัดการและการตัดสินใจ โดยการใช้ Business Intelligence

การบริหารวางแผนจัดการและการตัดสินใจ โดยการใช้ Business Intelligence (BI) ในยุคที่ผู้ประกอบการใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นพื้นฐานในการบริหาร การตัดสินใจรวมทั้งการวางแผนมากขึ้น ระบบสารสนเทศต่ง ๆ ที่ใช้งานกันอยู่ตามแผนกต่าง ๆ เช่น ระบบการตลาด การขาย การเงินบัญชี ฯลฯ ที่นำเสนอสารสนเทศในการปฏิบัติงานตามปกติ ดูเสมือนจะมีความสามารถที่ไม่เพียงพอในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลที่ต้องการข้อมูลสารสนเทศสำหรับการตัดสินใจ การทำงานภายใต้ภาวะกดดัน การควบคุมติดตามการดำเนินงานในสภาวะการแข่งขันที่สูง Business

jumbo jili

Intelligence หรือ “BI” จึงเป็นเครื่องมือที่ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น
BI เป็นเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผู้ใช้สามารถนำไปประมวลผลวิเคราะห์ ข้อมูลจำนวนมากที่มาจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งที่มีทั้งรูปแบบ โครงสร้างข้อมูลที่มีความแตกต่างกัน เพื่อให้เป็นสารสนเทศในรูปแบบที่ผู้ใช้ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
BI เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหาร การตัดสินใจได้ทุกหน้าที่งานไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการตลาด การเงิน การผลิต ฯลฯ และตอบสนองบุคลากรทุกระดับในองค์กร เครื่องมือ

สล็อต

ของบีไอมีตั้งแต่ระดับปฏิบัติการไปจนถึงระดับวางแผนกลยุทธ์
BI ในระดับปฏิบัติการเป็นเครื่องมือนำเสนอผลการตำเนินงานของแต่ละหน้าที่งานไม่ว่าจะเป็นการเงิน การตลาดหรือการผลิต เช่น การนำเสนอข้อมูลการฑายในมิติของลูกค้า ผู้จัดจำหน่ายสินค้า (Supplie) ที่ปรับให้เป็นปัจจุบันได้เร็วยิ่งขึ้น
BI ในระดับยุทธวิธีเป็นเครื่องมือที่นำเสนอสารสนเทศในแต่ละหน้าที่งานเช่นกันแต่จะมีบทบาทในการวิเคราะห์เพิ่มมากขึ้น เช่น กาวิเคราะกำไรชั้นตัน ระยะเวลาในการเปิดกาชาย การวิเคราะห้ลัษณะและพฤติกรรมลูกค้า เป็นตัน

สล็อตออนไลน์

BI ในระดับกลยุทร์เป็นเครื่องมือช่วยในการกำหนดวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ด้วยการนำเสนอรายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในมิติต่าง ๆ เช่น การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในอดีตย้อนหลัง 5-10 ปี ในลักษณะของเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริง เปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมาย วิเคราะห์ผลกำไร ช่องทางการจัดจำหน่ายรวมถึงการใช้ผลการวิเคราะห์เพื่อการพยากรณ์เป้าหมายในอนาคต

jumboslot

BI เป็นความหวังของผู้ประกอบการที่จะได้เข้าถึงข้อมูลในเชิงลึก เพื่อทำความเข้าใจในผลประกอบการ สภาพการแข่งขันเพื่อแสวงหาวิธีการ กลยุทธ์ มาใช้ช่วยในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน การสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ แต่การจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีบีไอใช้ในองค์กรอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับปัจจัย เช่น

  1. ผู้บริหารเป็นผู้ที่ใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการบริหารและการตัดสินใจ

slot

  1. ผู้บริหารเป็นผู้ที่ตั้งใจและตะหนักว่าตนเองต้องการข้อมูลหรือสารสนเทศอะไร
  2. องค์กรหรือหน่วยงานต้องมีความพร้อมในข้อมูลจากการปฏิบัติงานเพื่อนำเข้สู่คลังข้อมูล
    มิฉะนั้นองค์กรอาจจะประสบความลัมหลวของการนำปิไอมาใช้งาน ซึ่งหมายถึงงินจำนวนมากที่สูญเสียไป เนื่องจากการนำบิไอมาใช้มีค่าใช้จ่ายที่สูงทีเดียว อาชีพโปรแกรมเมอร์ต้องเรียนรู้อยู่ตลอด