Big Data การเปลี่ยนแปลงของ Business Intelligence เมื่อมาเป็น Big Data Analytics ในธุรกิจองค์กร

Big Data การเปลี่ยนแปลงของ Business Intelligence เมื่อมาเป็น Big Data Analytics ในธุรกิจองค์กร

Big Data การเปลี่ยนแปลงของ Business Intelligence เมื่อมาเป็น Big Data Analytics ในธุรกิจองค์กร การเปลี่ยนแปลงของ Business Intelligence เมื่อมาเป็น Big Data Analytics ในธุรกิจองค์กร ทีมีการกล่าวไว้ในงานของ IBM ได้แก่ jumbo jili มีความสามารถที่เพิ่มขึ้น เทคโนโลยีใหม่ๆ ในทุกวันนี้ทำให้การทำ Business Intelligence สามารถทำสิ่งต่างๆ ได้เพิ่มมากขึ้นและฉลาดยิ่งขึ้น…
Big Data การออกแบบกระบวนการวิเคราะห์ที่เหมาะสมควรทำอย่างไร

Big Data การออกแบบกระบวนการวิเคราะห์ที่เหมาะสมควรทำอย่างไร

Big Data การออกแบบกระบวนการวิเคราะห์ที่เหมาะสมควรทำอย่างไร เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Teachnology) มีประโยชน์ต่อการแข่งขันในเชิงธุรกิจ การใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อประกอบการตัดสินใจมักจะสร้างคุณค่ามหาศาลให้กับองค์กร ข้อมูลขนาดใหญ่สามารถเริ่มต้นทำได้โดยอาศัยการนำข้อมูลจากแหล่งข้อมูลชนิดต่างๆ มาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดเป็นความเข้าใจที่ลึกซึ้ง (Insight) และเกิดความคิดเชาว์ปัญญา (Intelligence) มาช่วยในการตัดสินใจในเชิงธุรกิจ jumbo jili ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่นำเอาคำนี้ มากำหนดเป็นนโยบายหรือเป้าหมาย การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้หากยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ดีในผู้ทำก็อาจทำให้เกิดปัญหา ไม่สามารถใช้ประโยนช์ข้อมูลที่มีได้ตรงตามที่คาดหวัง องค์กรหลายแห่งที่สนใจในงานข้อมูลขนาดใหญ่ ยังคงมีสงสัยในอีกหลายเรื่อง เช่น จะต้องวางแผนสร้างทีมอย่างไร ใช้เวลานานเท่าไหร่ คาดหวังผลอะไรได้บ้าง และที่สำคัญควรจะเริ่มต้นเมื่อทำโครงการใช้วิธีอย่างไรจึงจะเหมาะสม สล็อต การออกแบบกระบวนการวิเคราะห์ที่เหมาะสม…
Big Data การประยุกต์ใช้งานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในภาคราชการ

Big Data การประยุกต์ใช้งานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในภาคราชการ

Big Data การประยุกต์ใช้งานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในภาคราชการ Big data ปรากฏขึ้นในบทความเป็นครั้งแรกใน ค.ศ. 1997 เนื่องจากนักวิทยาศาสตร์ขององค์การนาซ่า ได้มีการกล่าวถึงปัญหาที่พบเกิดเนื่องมากจากการมีข้อมูลมากมายมหาศาล ที่ใหญ่เกินกว่าจะจัดเก็บในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ ความหมายที่กล่าวกันโดยทั่วไปของคำว่า Big data ก็คือ ข้อมูลขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนมาก ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการก้าวไกลของเทคโนโลยี จึงเกิดปัญหาการเก็บข้อมูลต่าง ๆ จำนวนมาก เกินขอบเขตหรือความสามารถของการจัดการข้อมูลแบบเดิมจะบันทึก จัดการและประมวลได้ภายในเวลาที่สมควร การประยุกต์ใช้งานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในภาคราชการการใช้ประโยชน์จากงานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big…
Big Data การทำเหมืองข้อมูลโดยวิธี Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM)

Big Data การทำเหมืองข้อมูลโดยวิธี Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM)

Big Data การทำเหมืองข้อมูลโดยวิธี Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) ขั้นตอนการทำเหมืองข้อมูล ที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีหลายแบบแต่ที่จะนำมากล่าวคือวิธี Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) ที่มีการพัฒนาเป็น Workflow มาตรฐานสำหรับการทำเหมืองข้อมูล ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนคือ jumbo jili 1 ทำความเข้าใจระบุโอกาสหรือหาปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจ (Business…