Big Data การจัดทำแผนพัฒนาระบบบิ๊กดาต้า (Big Data Plan)

Big Data การจัดทำแผนพัฒนาระบบบิ๊กดาต้า (Big Data Plan)

Big Data การจัดทำแผนพัฒนาระบบบิ๊กดาต้า (Big Data Plan)การจัดทำแผนพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data System Development Plan) เนื่องการดำเนินงานในด้านนี้จะต้องใช้ทรัพยากรที่มากและมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานอย่างแท้จริง ควรที่ผู้ดำเนินการจะต้องมีการจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานระยะยาว เพื่อใช้ยกระดับการทำงานให้เป็นระบบ มีมาตรฐาน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การกำหนดแผนงานอาจทำตามกระบวนการ ดังนี้ jumbo jili ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ระบบภายในองค์กร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและที่เกี่ยวข้องในงานข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งจะนำมาใช้เป็นกลไกสำคัญในการปฎิรูปองค์กรให้ก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำในการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนขององค์กรมีการเตรียมพร้อมในการที่จะนำระบบมาใช้งาน ในขั้นตอนนี้จึงเป็นการเข้าสำรวจสภาพปัจจุบัน กระบวนการ ความพร้อม และข้อมูลต่าง…
BI องค์ประกอบของ Business Intelligence (BI)

BI องค์ประกอบของ Business Intelligence (BI)

BI องค์ประกอบของ Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) เป็นชุดเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยชุตคำสั่งเพื่อทำการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มาจากระบบสารสนเทศต่าง ๆ หรือที่เรามักเรียกว่าแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่งจะมีการนำเอาข้อมูลที่มีความหลากหลายมาวิเคราะห์จัดการ ตัวยชุดคำสั่งงานเพื่อให้เกิดเป็นสารสนทศตามที่ผู้ใช้ต้องการ และจัดทำการนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นรูปภาพหรือกราฟที่ดูง่ายยิ่งขึ้น ในงานด้านนี้จะมีการทำงานในหลายส่วน ประกอบด้วย 1) ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เริ่มจากการตั้งข้อปัญหาและจัดหาแหล่งข้อมูล ซึ่งอาจเป็นข้อมูลทั้งจากภายในองค์กรหรือจากภายนอกองค์กร โดยอาจมีการจัดการข้อมูลจากแหล่งที่มาต่าง ๆ ที่หลากหลาย…
BI การวิเคราะห์ข้อมูลในงาน Data Analytics

BI การวิเคราะห์ข้อมูลในงาน Data Analytics

BI การวิเคราะห์ข้อมูลในงาน Data Analytics Business Intelligence (BI) เป็นชุดเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลในงาน Data Analytics แบ่งออกได้ 4 ระดับ คือ Descriptive หรือ เกิดอะไรขึ้นในธุรกิจของเรา ซึ่งใน MonsoonSIM Experiential Learning Platform นั้นมีข้อได้เปรียบประการแรก คือ ผู้ใช้จะมีประสบการณ์ผ่านธุรกิจจำลองจาก jumbo jili MonsoonSIM ซึ่งเป็นการเรียนรู้ประเภท…
BI การบริหารวางแผนจัดการและการตัดสินใจ โดยการใช้ Business Intelligence

BI การบริหารวางแผนจัดการและการตัดสินใจ โดยการใช้ Business Intelligence

BI การบริหารวางแผนจัดการและการตัดสินใจ โดยการใช้ Business Intelligence การบริหารวางแผนจัดการและการตัดสินใจ โดยการใช้ Business Intelligence (BI) ในยุคที่ผู้ประกอบการใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นพื้นฐานในการบริหาร การตัดสินใจรวมทั้งการวางแผนมากขึ้น ระบบสารสนเทศต่ง ๆ ที่ใช้งานกันอยู่ตามแผนกต่าง ๆ เช่น ระบบการตลาด การขาย การเงินบัญชี ฯลฯ ที่นำเสนอสารสนเทศในการปฏิบัติงานตามปกติ ดูเสมือนจะมีความสามารถที่ไม่เพียงพอในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลที่ต้องการข้อมูลสารสนเทศสำหรับการตัดสินใจ การทำงานภายใต้ภาวะกดดัน การควบคุมติดตามการดำเนินงานในสภาวะการแข่งขันที่สูง Business jumbo jili Intelligence หรือ…
7 กลุ่มงานไอที ที่ต้องการของตลาดในปัจจุบันและในอนาคต

7 กลุ่มงานไอที ที่ต้องการของตลาดในปัจจุบันและในอนาคต

7 กลุ่มงานไอที ที่ต้องการของตลาดในปัจจุบันและในอนาคต1. ด้าน IT Management ได้แก่ ตำแหน่งในระดับผู้บริหารด้านสารสนเทศซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก โดยต้องใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับความเข้าใจในธุรกิจ มีทักษะด้านการวางแผน การบริหารงานโครงการให้ตอบโจทย์ทางธุรกิจ ตัวอย่างตำแหน่งงาน ได้แก่ IT Auditor, Project Lead, IT Manager , Data Center Operator/Manager, Project Manager, IT Director, Project Director เป็นต้น…
10 เทรนด์ ในโลกใหม่หลังการระบาดของโควิด-19

10 เทรนด์ ในโลกใหม่หลังการระบาดของโควิด-19

10 เทรนด์ ในโลกใหม่หลังการระบาดของโควิด-19การระบาดของโควิด-19 ในครั้งนี้จะทำให้โลกเราคงต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก อาจเป็นการพลิกวิถีชีวิตและประวัติศาสตร์มนุษย์ในโลกของเราครั้งใหญ่ จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวไปสู่การจัดระเบียบโครงสร้างของโลกใบใหม่ (New Normal) เป็นสิ่งใหม่ที่ทุกคนจะต้องเจอไม่ว่าจะยอมรับมันหรือไม่ก็ตาม ทุกคนต้องเริ่มที่จะเรียนรู้ถึงโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเปลี่ยนแปลงไปแบบที่ทุกคนจะไม่มีทางกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมที่เคยมีในอดีตได้อีกต่อไป นักวิชาการต่างได้พยายามทำการคาดการณ์แนวโน้มโลกในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยพยายามคาดการณ์ว่าในอนาคตหลังจากที่เกิดมีเหตุการณ์วิกฤตการโรคโควิด-19 จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร โดยพยายามนำเอาเรื่องเด่น 10 เรื่องมากล่าว เพื่อให้ทุกคนเริ่มปรับตัวเข้าสู่ยุค New Normal กันได้ต่อไป 10 เทรนด์ที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น jumbo jili ขั้วมหาอำนาจของโลกอาจมีการเปลี่ยนแปลง โลกใหม่หลังยุคโควิค-19 จะเริ่มมีการปรับเปลี่ยนผู้นำ โดยสังเกตจากการที่มีการปรับสมดุลผู้นำโลกจากฝั่งตะวันตกที่รุ่งเรืองในอดีต…
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology, IT)

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology, IT)

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology, IT) เทคโนโลยี (Technology) คือ วิทยาการที่นำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม การนำความรู้ทักษะและทรัพยากรมาสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ โดยผ่านกระบวนการ เพื่อแก้ปัญหา สนองความต้องการ หรือเพิ่มความสามารถในการทางานของมนุษย์สารสนเทศ (Information) คือ ข่าวสารการแสดงหรือข้อมูลที่มีการจัดการจนเกิดประโยชน์มีคุณค่า หรือมีเนื้อหาและรูปแบบที่เหมาะสมตามความต้องการของผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology, IT) คือ การใช้วิทยาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรมด้านข่าวสาร (ราชบัณทิตยสถาน. 2555: ออนไลน์) เทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวาง องค์กรยุคใหม่มักจะให้ความสำคัญต่อการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการทำงานมากขึ้น jumbo jili…
วิเคราะห์ทางรอดอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และ IT ท่ามกลางวิกฤต COVID-19

วิเคราะห์ทางรอดอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และ IT ท่ามกลางวิกฤต COVID-19

วิเคราะห์ทางรอดอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และ IT ท่ามกลางวิกฤต COVID-19 ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เวฟเมคเกอร์ (สำนักงานใหญ่ – ลอนดอน) ได้ทำการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ของกลุ่มธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในระดับโลกผ่านบทความ Week In Review ทั้งนี้ เวฟเมคเกอร์ (ประเทศไทย) ได้จับมือกับ กรุ๊ปเอ็ม ร่วมกันศึกษาต่อและยอดการวิเคราะห์นี้ในบริบทของประเทศไทยตลาดทั่วโลกลดลง 30% jumbo jili จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจของโลกถดถอยลงไปมาก การดำเนินการทางธุรกิจของบริษัททั้งเล็กและใหญ่ในหลายๆ ประเทศมีการหยุดชะงัก เนื่องจากมาตรการในการควบคุมโรคระบาดของแต่ละประเทศที่เพิ่มความรัดกุม และเป็นสาเหตุที่ทำให้สายงานด้านการผลิตไม่สามารถที่จะนำเข้าชิ้นส่วนและเปิดโรงงานการผลิตได้อย่างปกติ…