ศักยภาพของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนด้านดิจิทัล:

ศักยภาพของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนด้านดิจิทัล:

ศักยภาพของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนด้านดิจิทัล: ศักยภาพของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนด้านดิจิทัล: อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรมไฟฟูา อิเล็กทรอนิกส์เซมิคอนดักเตอร์ แผงวงจร การปรึกษาและบริการด้านไอซีที การพัฒนาระบบ การศึกษา การซ่อมบํารุง การผลิตสื่อ เนื้อหาบนเครือข่ายสังคม การบริการทางการเงินสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมดิจิทัล สําหรับองค์กรขนาดใหญ่ จะเป็นบริษัท jumbo jili ข้ามชาติ อย่างเช่น IBM, Google, Facebook, Line, Amazon Cloud และบริษัทของคนไทยที่ให้บริการด้านคําปรึกษา พัฒนาระบบซอฟต์แวร์และโซลูชั่น โดยด้านฮาร์ดแวร์และโครงข่ายยังเป็นของต่างประเทศโดยส่วนใหญ่สําหรับองค์กรขนาดเล็ก…
การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมดิจิทัล “อุตสาหกรรมดิจิทัล” เป็นการนําผลผลิตจากภาคอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้เป็น ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เน็ตเวิร์ก คอนเทนต์ และการบริการอิเล็กทรอนิกส์ ในด้านการพาณิชย์ และการดําเนินธุรกิจ อุตสาหกรรมนี้ กําหนดจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมีอยู่เดิมใน ISICREV. 4 หมวด Cการผลิต ซึ่งมีรหัส C260000 คือการผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ และหมวด J ข้อมูล jumbo jili ข่าวสารและการสื่อสารแนวโน้มของสภาวะอุตสาหกรรมดิจิทัลระดับโลกในปี 2560 พบว่า…