ทักษะด้านดิจิทัลของคนไทยและกำลังคนดิจิทัล

ทักษะด้านดิจิทัลของคนไทยและกำลังคนดิจิทัล

ทักษะด้านดิจิทัลของคนไทยและกำลังคนดิจิทัล"ประเทศไทยมีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตค่อนข้างสูง แต่ทักษะด้านดิจิทัลของประชาชนยังคงต่ำแบบย้อนแย้ง และยังไม่เกิดการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน ส่วนกำลังคนด้านดิจิทัลนั้นขาดแคลนเป็นอย่างมากในเชิงคุณภาพ " jumbo jili ประเทศไทยมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ (mobile subscribers) ในปี 2558 มากถึงร้อยละ 125.8 ของ ประชากร 65.9 ล้านคน และมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือที่ร้อยละ 75.3 โดยมีจำนวนผู้ใช้ Social media ในต้นปี 2559 อยู่ที่ 41 ล้าน โดยส่วนใหญ่เป็นการใช้ Facebook…
ขีดความสามารถของอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย

ขีดความสามารถของอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย

ขีดความสามารถของอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย "อุตสาหกรรมดิจิทัลของไทยมีความเข้มแข็งในด้านตลาดส่งออก แต่อุตสาหกรรมดิจิทัลโดยรวมยังคงมีข้อจำกัดในด้านเงินลงทุน และด้านการวิจัยและพัฒนาไปสู่นวัตกรรมสินค้าและบริการ "อุตสาหกรรมดิจิทัลเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามพลวัตรของเทคโนโลยี โดยนิยาม และขอบเขตได้วิวัฒนาการและขยายมาจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ jumbo jili สื่อสาร (ICT) เดิม และสำหรับการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในครั้งนี้ จะนิยามอุตสาหกรรมค่อนข้างกว้าง หมายถึง “อุตสาหกรรมการผลิต และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลหรือการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล” แบ่งออกเป็น 5 สาขา ได้แก่ กลุ่มฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ (Hardware & Smart Device), กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (Software), กลุ่มอุตสาหกรรมด้านการสื่อสาร…
บทวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทย

บทวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทย

บทวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทยในปี 2560 ประเทศไทยได้เริ่มพัฒนาอย่างจริงจังเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมีแนวนโยบายด้านดิจิทัลของรัฐบาลที่ชัดเจนในการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักการพัฒนาทั้งในเชิงเศรษกิจและสังคม นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ยังชี้ประเด็นสำคัญในการส่งเสริมไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ทั้งในเรื่องของการส่งเสริมอุตสาหกรรม และนวัตกรรม การลงทุน การนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคม รวมไปถึงการพัฒนากำลังคนดิจิทัลของประเทศขีดความสามารถด้านดิจิทัลของประเทศไทยในมุมมองโลก"ประเทศไทยมีขีดความสามารถด้านดิจิทัลในระดับกลางเมื่อเปรียบเทียบกับโลก และเป็นอันดับสามของกลุ่มอาเซียน" jumbo jili เมื่อเปรียบเทียบขีดความสามารถด้านดิจิทัลในระดับโลกพบว่า ประเทศไทยยังอยู่ในระดับกลาง โดยจัดอยู่ในอันที่ 41 จาก 63 ประเทศ ในดัชนี World Digital Competitiveness…
ย้อนหลังก่อนอุตสาหกรรม 4.0 กับการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมา

ย้อนหลังก่อนอุตสาหกรรม 4.0 กับการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมา

ย้อนหลังก่อนอุตสาหกรรม 4.0 กับการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกของโลกเกิดขึ้นเมื่อมีการสร้างเครื่องจักรไอน้ำในปี คศ. 1784 มันถูกนำมาใช้ทดแทนพลังงานที่ได้จากธรรมชาติในการผลิต ทำให้เกิดเครื่องจักต่างๆ ในกระบวนการผลิตมากมาย และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคมนาคมขนาดใหญ่อย่างรถไฟ ส่งผลให้มีการกระตุ้นการบริโภคสินค้าอุตสาหกรรมมากขึ้น นำไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 2การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 ในปลายของศตวรรษที่ 19 เมื่อมีการพัฒนาเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้า และเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตมาเป็นระบบโรงงาน ทำให้เกิดการผลิตสินค้าครั้งละมากๆ และมีคุณภาพที่ทัดเทียมกับงานหัตถกรรม ที่สำคัญคือสินค้าเหล่านี้มีราคาไม่แพง ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสินค้าอุตสาหกรรมได้ จนเกิดเป็นกระแสบริโภคนิยมที่แพร่ในทุกภูมิภาคของโลก jumbo jili การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 3 เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ 1970…
บก.ปอศ. เข้าจับกุมบริษัทที่ใช้ซอฟต์แวร์เถื่อนโดยค่าเสียหายรวมกว่า 500 ล้านบาท

บก.ปอศ. เข้าจับกุมบริษัทที่ใช้ซอฟต์แวร์เถื่อนโดยค่าเสียหายรวมกว่า 500 ล้านบาท

ในปีนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปอศ. ได้เพิ่มช่องทางสำหรับผู้ที่ต้องการแจ้งเบาะแสการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในองค์กรธุรกิจ รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ พ.ต.อ. ดร. กิตติศักดิ์ ปลาทอง รองผู้บังคับการ บก.ปอศ. กล่าว “การใช้งานซอฟต์แวร์โดยไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิและผิดกฎหมายคืออาชญากรรมดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ยอมให้เกิดขึ้นไม่ได้ นัก jumbo jili พัฒนาซอฟต์แวร์ไทยได้รับความเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เช่นกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงต้องบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของนักพัฒนาซอฟต์แวร์เหล่านั้น เราขอให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรธุกิจเข้าใจว่าการตรวจสอบการใช้งานซอฟต์แวร์ตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิคือส่วนสำคัญของการจัดการความเสี่ยงองค์กรและต้องทำการตรวจสอบอย่าง สล็อต สม่ำเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทจะไม่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่าง ๆ อันเนื่องมากจากการใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิและผิดกฎหมาย” ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปอศ. ได้เข้าตรวจค้นบริษัทในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ที่มีชาวไทยเป็นเจ้าของกิจการ พบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน…
ไดเมนชั่น ดาต้า เผยการคาดการณ์ด้านไอทีประจำปี 2559

ไดเมนชั่น ดาต้า เผยการคาดการณ์ด้านไอทีประจำปี 2559

ไดเมนชั่น ดาต้า เผยการคาดการณ์ด้านไอทีประจำปี 2559กรุงเทพฯ – 18 มกราคม 2559 ไดเมนชั่น ดาต้า ผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั่วโลก เผยการคาดการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในช่วง 12 เดือนข้างหน้า และการปรับเปลี่ยนของเทคโนโลยีดิจิตอลเป็นวาระสำคัญสูงสุดขององค์กร เพราะได้เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันทางธุรกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว jumbo jili นายเอเตียนน์ เรย์เนกเก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี บริษัท ไดเมนชั่น ดาต้า กล่าวว่า โซเชียล เน็ตเวิร์ค โมบิลิตี้ คลาวด์ อนาไลติกส์…