ศักยภาพของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนด้านดิจิทัล:

ศักยภาพของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนด้านดิจิทัล:

ศักยภาพของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนด้านดิจิทัล: อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรมไฟฟูา อิเล็กทรอนิกส์เซมิคอนดักเตอร์ แผงวงจร การปรึกษาและบริการด้านไอซีที การพัฒนาระบบ การศึกษา การซ่อมบํารุง การผลิตสื่อ เนื้อหาบนเครือข่ายสังคม การบริการทางการเงินสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมดิจิทัล สําหรับองค์กรขนาดใหญ่ จะเป็นบริษัท

jumbo jili

ข้ามชาติ อย่างเช่น IBM, Google, Facebook, Line, Amazon Cloud และบริษัทของคนไทยที่ให้บริการด้านคําปรึกษา พัฒนาระบบซอฟต์แวร์และโซลูชั่น โดยด้านฮาร์ดแวร์และโครงข่ายยังเป็นของต่างประเทศโดยส่วนใหญ่สําหรับองค์กรขนาดเล็ก ส่วนมากจะผันตัวจากซอฟต์แวร์เฮ้าส์มาเป็นสตาร์ทอัพ หรือผู้บริหารสื่อเนื้อหาบนแพลตฟอร์มของตนเอง อย่างเช่น อุ๊คบีส์ โอมิเสะ

บทบาทของรัฐบาลที่มีต่ออุตสาหกรรม: รัฐบาลไทยให้ความสําคัญต่ออุตสาหกรรมดิจิทัล ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 โดยการจัดให้มีเงินทุนสนับสนุนผู้ประกอบการแบบสตาร์ทอัพเป็นจํานวนมาก และทําให้เกิดเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศ ในกิจการหน้าใหม่ในเทคโนโลยีต่างๆ ที่ขับเคลื่อนด้วยแอปพลิเคชันบนโมบาย

สล็อต

การวิเคราะห์ทรัพย์สินทางปัญญาของอุตสาหกรรมดิจิทัล: โดยกําหนดเกณฑ์ในการเลือกวิเคราะห์เทคโนโลยีที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรม โดยใช้รหัสสัญลักษณ์การจําแนกสิทธิบัตร (IPC number) เป็นตัวกําหนดกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งสามารถจําแนกออกเป็น 7 กลุ่มเทคโนโลยี ได้แก่ อินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อสิ่งต่างๆการตรวจจับสถานที่ อินเตอร์เฟซเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานและระบบ การตรวจจับทุจริตและพิสูจน์ตัวตน การพิมพ์สามมิติ เซนเซอร์อัจฉริยะ Big Dataการทําโพรไฟล์ลูกค้าแบบหลายระดับ ความจริงเสมือน เทคโนโลยีสวมใส่ติดตัว คลาวด์คอมพิวติ้ง และอุปกรณ์เคลื่อนที่ พบว่า จํานวนคําขอรับสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดิจิทัลมีจํานวนทั้งหมด 34,092ฉบับ ในช่วงเวลาตั้งแต่ปี2540-2560 โดยประเทศที่มีจํานวนคําขอรับสิทธิบัตรสะสมมากที่สุด คือ ประเทศจีน ส่วน

สล็อตออนไลน์

ลําดับรองลงมา คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ และญี่ปุุน ผลการจําแนกตามผู้ขอรับสิทธิบัตร พบว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรที่มีจํานวนคําขอรับสิทธิบัตรสะสมมากที่สุด คือ บริษัท IBM ตามมาด้วยบริษัท Samsung Electronics บริษัท Inspur และ ZTE จากประเทศจีน และบริษัท Xerox, Microsoft, Huawei และ Qualcomms

เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล ได้แก่ ระบบการประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet ofthings: IoT) การพิสูจน์ยืนยัน/การตรวจจับการโกง (Authentication/Fraud Detection) การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Big Data และเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (3D Printing) พบว่า

jumboslot

สัดส่วนเทคโนโลยีที่มีจํานวนคําขอรับสิทธิบัตรสะสมมากที่สุด จะอยู่ในส่วนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ 3D Printing รองลงมาเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Cloud Computing, Big Data และ Internet of Things

ทิศทางการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทยควรมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีการตอบโจทย์ผู้ใช้ในด้านบริการพื้นฐานบนคลาวด์ อันได้แก่ Platform/ Software/
Infrastructure as a Service การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยอัลกอริทึมบน Big Data การตรวจสอบความปลอดภัยและพิสูจน์ตัวตน การพิมพ์สามมิติ สําหรับการพิมพ์ยา พิมพ์อาหาร พิมพ์บรรจุภัณฑ์และ

slot

โครงสร้างต้นแบบทางวิศวกรรม การใช้อินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อกับทุกสิ่ง เพื่อยกระดับผลิตภาพของแต่ละ อุตสาหกรรม โดยเฉพาะด้านการเกษตร การขนส่ง การบริการ การเงิน การสาธารณสุข และการศึกษา ตลาดไอทีน่าศึกษามาก ดูข้อมูลจากหลายๆแหล่ง