การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมดิจิทัล

“อุตสาหกรรมดิจิทัล” เป็นการนําผลผลิตจากภาคอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้เป็น ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เน็ตเวิร์ก คอนเทนต์ และการบริการอิเล็กทรอนิกส์ ในด้านการพาณิชย์ และการดําเนินธุรกิจ อุตสาหกรรมนี้ กําหนดจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมีอยู่เดิมใน ISICREV. 4 หมวด Cการผลิต ซึ่งมีรหัส C260000 คือการผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ และหมวด J ข้อมูล

jumbo jili

ข่าวสารและการสื่อสาร
แนวโน้มของสภาวะอุตสาหกรรมดิจิทัลระดับโลกในปี 2560 พบว่า ในยุคดิจิทัล 4.0 บริการต่างๆจะไปอยู่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต การใช้อินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อทุกสิ่งของ การบอก ตําแหน่งที่อยู่ การเชื่อมต่อระหว่างกับคน การพิมพ์สามมิติ สมาร์ตเซ็นเซอร์ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Big Data การผสานเทคโนโลยีความจริงกับโลกเสมือน และการประมวลผลแบบคลาวด์
แนวโน้มของสภาวะอุตสาหกรรมระดับประเทศจากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) จะเน้น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต การร่วมมือกับทุกภาคส่วน และการ

สล็อต

ใช้พลวัตการเปลี่ยนแปลงเพื่อการก้าวสู่การเป็นประเทศผู้นํา โดยส่วนงานที่เกี่ยวข้อวกับสมาร์ทโฟน พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ การรับชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัลคอนเทนต์ คลาวด์คอมพิวติ้ง ฟินเทค จะเป็นส่วนที่มี

การเติบโตขึ้นอย่างมาก
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของอุตสาหกรรมดิจิทัล พบว่า มีโอกาสจากการเติบโตของการปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการทดแทน

สล็อตออนไลน์

แรงงานมนุษย์ มาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูล บ้านและเมืองอัจฉริยะ โดยมีคู่แข่งหลัก คือ ประเทศพัฒนาแล้ว อย่างเช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุุน เกาหลีใต้ สหภาพยุโรป และบริษัทข้ามชาติจากประเทศเหล่านี้ ที่จะมาจดสิทธิบัตรเพื่อปกปูองทรัพย์สินทางปัญญาของกิจการเอง ในอนาคตจะต้องเฝูาระวังการเติบโตของกิจการจาก

ประเทศจีนอีกด้วย

jumboslot

ศักยภาพด้านปัจจัยการผลิตดิจิทัล ปัจจัยที่ขับเคลื่อนสําคัญ คือ โครงสร้างพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ตและโครงข่ายโทรคมนาคม รวมถึงปัจจัยด้านแรงงานทักษะด้านดิจิทัล การสร้างสรรค์สื่อ เนื้อหา
และการบริหารจัดการเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจแบบใหม่ๆ ซึ่งความท้าทายมากที่สุด คือ การผลิตแรงงานทักษะที่ให้ได้ ทั้งปริมาณและคุณภาพเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม อันได้แก่ ทักษะการออกแบบและพัฒนาฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โครงข่าย คอนเทนต์และบริการ สําหรับเทคโนโลยีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้ากับทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมากอย่างรวดเร็ว ระบบความปลอดภัย

slot

และระบบปัญญาประดิษฐ์สําหรับหุ่นยนต์ ศักยภาพด้านความต้องการของตลาดดิจิทัล อุตสาหกรรมต่างๆ ต้องการยกระดับผลิตภาพ โดยอาศัยดิจิทัลในกระบวนการทํางาน รวมถึงใช้ดิจิทัลในการสร้างผลิตภัณฑ์แบบใหม่ อย่างเช่น รถยนต์ไร้คนขับ ระบบคลาวด์ ระบบการพิมพ์สามมิติ อุปกรณ์พกพาติดตัวเคลื่อนที่แบบต่างๆ ในด้านการแพทย์การเกษตร ฯลฯ
ตลาดไอทีน่าศึกษามาก ดูข้อมูลจากหลายๆแหล่ง