Big Data การเปลี่ยนแปลงของ Business Intelligence เมื่อมาเป็น Big Data Analytics ในธุรกิจองค์กร

Big Data การเปลี่ยนแปลงของ Business Intelligence เมื่อมาเป็น Big Data Analytics ในธุรกิจองค์กร

Big Data การเปลี่ยนแปลงของ Business Intelligence เมื่อมาเป็น Big Data Analytics ในธุรกิจองค์กร การเปลี่ยนแปลงของ Business Intelligence เมื่อมาเป็น Big Data Analytics ในธุรกิจองค์กร ทีมีการกล่าวไว้ในงานของ IBM ได้แก่ jumbo jili มีความสามารถที่เพิ่มขึ้น เทคโนโลยีใหม่ๆ ในทุกวันนี้ทำให้การทำ Business Intelligence สามารถทำสิ่งต่างๆ ได้เพิ่มมากขึ้นและฉลาดยิ่งขึ้น…
Big Data การออกแบบกระบวนการวิเคราะห์ที่เหมาะสมควรทำอย่างไร

Big Data การออกแบบกระบวนการวิเคราะห์ที่เหมาะสมควรทำอย่างไร

Big Data การออกแบบกระบวนการวิเคราะห์ที่เหมาะสมควรทำอย่างไร เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Teachnology) มีประโยชน์ต่อการแข่งขันในเชิงธุรกิจ การใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อประกอบการตัดสินใจมักจะสร้างคุณค่ามหาศาลให้กับองค์กร ข้อมูลขนาดใหญ่สามารถเริ่มต้นทำได้โดยอาศัยการนำข้อมูลจากแหล่งข้อมูลชนิดต่างๆ มาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดเป็นความเข้าใจที่ลึกซึ้ง (Insight) และเกิดความคิดเชาว์ปัญญา (Intelligence) มาช่วยในการตัดสินใจในเชิงธุรกิจ jumbo jili ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่นำเอาคำนี้ มากำหนดเป็นนโยบายหรือเป้าหมาย การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้หากยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ดีในผู้ทำก็อาจทำให้เกิดปัญหา ไม่สามารถใช้ประโยนช์ข้อมูลที่มีได้ตรงตามที่คาดหวัง องค์กรหลายแห่งที่สนใจในงานข้อมูลขนาดใหญ่ ยังคงมีสงสัยในอีกหลายเรื่อง เช่น จะต้องวางแผนสร้างทีมอย่างไร ใช้เวลานานเท่าไหร่ คาดหวังผลอะไรได้บ้าง และที่สำคัญควรจะเริ่มต้นเมื่อทำโครงการใช้วิธีอย่างไรจึงจะเหมาะสม สล็อต การออกแบบกระบวนการวิเคราะห์ที่เหมาะสม…
Big Data การประยุกต์ใช้งานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในภาคราชการ

Big Data การประยุกต์ใช้งานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในภาคราชการ

Big Data การประยุกต์ใช้งานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในภาคราชการ Big data ปรากฏขึ้นในบทความเป็นครั้งแรกใน ค.ศ. 1997 เนื่องจากนักวิทยาศาสตร์ขององค์การนาซ่า ได้มีการกล่าวถึงปัญหาที่พบเกิดเนื่องมากจากการมีข้อมูลมากมายมหาศาล ที่ใหญ่เกินกว่าจะจัดเก็บในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ ความหมายที่กล่าวกันโดยทั่วไปของคำว่า Big data ก็คือ ข้อมูลขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนมาก ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการก้าวไกลของเทคโนโลยี จึงเกิดปัญหาการเก็บข้อมูลต่าง ๆ จำนวนมาก เกินขอบเขตหรือความสามารถของการจัดการข้อมูลแบบเดิมจะบันทึก จัดการและประมวลได้ภายในเวลาที่สมควร การประยุกต์ใช้งานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในภาคราชการการใช้ประโยชน์จากงานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big…
Big Data การทำเหมืองข้อมูลโดยวิธี Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM)

Big Data การทำเหมืองข้อมูลโดยวิธี Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM)

Big Data การทำเหมืองข้อมูลโดยวิธี Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) ขั้นตอนการทำเหมืองข้อมูล ที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีหลายแบบแต่ที่จะนำมากล่าวคือวิธี Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) ที่มีการพัฒนาเป็น Workflow มาตรฐานสำหรับการทำเหมืองข้อมูล ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนคือ jumbo jili 1 ทำความเข้าใจระบุโอกาสหรือหาปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจ (Business…
Big Data การจัดทำแผนพัฒนาระบบบิ๊กดาต้า (Big Data Plan)

Big Data การจัดทำแผนพัฒนาระบบบิ๊กดาต้า (Big Data Plan)

Big Data การจัดทำแผนพัฒนาระบบบิ๊กดาต้า (Big Data Plan)การจัดทำแผนพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data System Development Plan) เนื่องการดำเนินงานในด้านนี้จะต้องใช้ทรัพยากรที่มากและมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานอย่างแท้จริง ควรที่ผู้ดำเนินการจะต้องมีการจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานระยะยาว เพื่อใช้ยกระดับการทำงานให้เป็นระบบ มีมาตรฐาน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การกำหนดแผนงานอาจทำตามกระบวนการ ดังนี้ jumbo jili ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ระบบภายในองค์กร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและที่เกี่ยวข้องในงานข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งจะนำมาใช้เป็นกลไกสำคัญในการปฎิรูปองค์กรให้ก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำในการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนขององค์กรมีการเตรียมพร้อมในการที่จะนำระบบมาใช้งาน ในขั้นตอนนี้จึงเป็นการเข้าสำรวจสภาพปัจจุบัน กระบวนการ ความพร้อม และข้อมูลต่าง…
BI องค์ประกอบของ Business Intelligence (BI)

BI องค์ประกอบของ Business Intelligence (BI)

BI องค์ประกอบของ Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) เป็นชุดเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยชุตคำสั่งเพื่อทำการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มาจากระบบสารสนเทศต่าง ๆ หรือที่เรามักเรียกว่าแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่งจะมีการนำเอาข้อมูลที่มีความหลากหลายมาวิเคราะห์จัดการ ตัวยชุดคำสั่งงานเพื่อให้เกิดเป็นสารสนทศตามที่ผู้ใช้ต้องการ และจัดทำการนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นรูปภาพหรือกราฟที่ดูง่ายยิ่งขึ้น ในงานด้านนี้จะมีการทำงานในหลายส่วน ประกอบด้วย 1) ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เริ่มจากการตั้งข้อปัญหาและจัดหาแหล่งข้อมูล ซึ่งอาจเป็นข้อมูลทั้งจากภายในองค์กรหรือจากภายนอกองค์กร โดยอาจมีการจัดการข้อมูลจากแหล่งที่มาต่าง ๆ ที่หลากหลาย…
BI การวิเคราะห์ข้อมูลในงาน Data Analytics

BI การวิเคราะห์ข้อมูลในงาน Data Analytics

BI การวิเคราะห์ข้อมูลในงาน Data Analytics Business Intelligence (BI) เป็นชุดเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลในงาน Data Analytics แบ่งออกได้ 4 ระดับ คือ Descriptive หรือ เกิดอะไรขึ้นในธุรกิจของเรา ซึ่งใน MonsoonSIM Experiential Learning Platform นั้นมีข้อได้เปรียบประการแรก คือ ผู้ใช้จะมีประสบการณ์ผ่านธุรกิจจำลองจาก jumbo jili MonsoonSIM ซึ่งเป็นการเรียนรู้ประเภท…
BI การบริหารวางแผนจัดการและการตัดสินใจ โดยการใช้ Business Intelligence

BI การบริหารวางแผนจัดการและการตัดสินใจ โดยการใช้ Business Intelligence

BI การบริหารวางแผนจัดการและการตัดสินใจ โดยการใช้ Business Intelligence การบริหารวางแผนจัดการและการตัดสินใจ โดยการใช้ Business Intelligence (BI) ในยุคที่ผู้ประกอบการใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นพื้นฐานในการบริหาร การตัดสินใจรวมทั้งการวางแผนมากขึ้น ระบบสารสนเทศต่ง ๆ ที่ใช้งานกันอยู่ตามแผนกต่าง ๆ เช่น ระบบการตลาด การขาย การเงินบัญชี ฯลฯ ที่นำเสนอสารสนเทศในการปฏิบัติงานตามปกติ ดูเสมือนจะมีความสามารถที่ไม่เพียงพอในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลที่ต้องการข้อมูลสารสนเทศสำหรับการตัดสินใจ การทำงานภายใต้ภาวะกดดัน การควบคุมติดตามการดำเนินงานในสภาวะการแข่งขันที่สูง Business jumbo jili Intelligence หรือ…
7 กลุ่มงานไอที ที่ต้องการของตลาดในปัจจุบันและในอนาคต

7 กลุ่มงานไอที ที่ต้องการของตลาดในปัจจุบันและในอนาคต

7 กลุ่มงานไอที ที่ต้องการของตลาดในปัจจุบันและในอนาคต1. ด้าน IT Management ได้แก่ ตำแหน่งในระดับผู้บริหารด้านสารสนเทศซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก โดยต้องใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับความเข้าใจในธุรกิจ มีทักษะด้านการวางแผน การบริหารงานโครงการให้ตอบโจทย์ทางธุรกิจ ตัวอย่างตำแหน่งงาน ได้แก่ IT Auditor, Project Lead, IT Manager , Data Center Operator/Manager, Project Manager, IT Director, Project Director เป็นต้น…
10 เทรนด์ ในโลกใหม่หลังการระบาดของโควิด-19

10 เทรนด์ ในโลกใหม่หลังการระบาดของโควิด-19

10 เทรนด์ ในโลกใหม่หลังการระบาดของโควิด-19การระบาดของโควิด-19 ในครั้งนี้จะทำให้โลกเราคงต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก อาจเป็นการพลิกวิถีชีวิตและประวัติศาสตร์มนุษย์ในโลกของเราครั้งใหญ่ จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวไปสู่การจัดระเบียบโครงสร้างของโลกใบใหม่ (New Normal) เป็นสิ่งใหม่ที่ทุกคนจะต้องเจอไม่ว่าจะยอมรับมันหรือไม่ก็ตาม ทุกคนต้องเริ่มที่จะเรียนรู้ถึงโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเปลี่ยนแปลงไปแบบที่ทุกคนจะไม่มีทางกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมที่เคยมีในอดีตได้อีกต่อไป นักวิชาการต่างได้พยายามทำการคาดการณ์แนวโน้มโลกในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยพยายามคาดการณ์ว่าในอนาคตหลังจากที่เกิดมีเหตุการณ์วิกฤตการโรคโควิด-19 จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร โดยพยายามนำเอาเรื่องเด่น 10 เรื่องมากล่าว เพื่อให้ทุกคนเริ่มปรับตัวเข้าสู่ยุค New Normal กันได้ต่อไป 10 เทรนด์ที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น jumbo jili ขั้วมหาอำนาจของโลกอาจมีการเปลี่ยนแปลง โลกใหม่หลังยุคโควิค-19 จะเริ่มมีการปรับเปลี่ยนผู้นำ โดยสังเกตจากการที่มีการปรับสมดุลผู้นำโลกจากฝั่งตะวันตกที่รุ่งเรืองในอดีต…